Yn yr adran hon:

1. Beth i'w ddisgwyl fel dioddefwr neu dyst i drosedd
2. Beth sy'n digwydd ar ôl ichi riportio trosedd?
3. Cynllun Hawl Dioddefwyr i Adolygiad
4. Rhoi datganiad tyst neu ddatganiad dioddefwr
5. Mynd i'r llys
6. Beth sy'n digwydd ar ôl y treial?
7. Mudiadau cymorth i ddioddefwyr a thystion

Mae pob trosedd yn wahanol felly mae pob ymchwiliad yn wahanol, ond mae unrhyw ymchwiliad yn dechrau gyda'r un camau i sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth angenrheidiol.

Ar y dudalen hon byddwn yn egluro beth sy'n digwydd ar ôl ichi riportio trosedd, pryd y cewch chi rif cyfeirnod trosedd a phryd y byddwn yn cysylltu â chi.

Asesu eich adroddiad

Yn gyntaf, byddwn yn sicrhau mai ni yw'r heddlu cywir i ymchwilio i'r drosedd. Er enghraifft, os digwyddodd y drosedd ar stryd neu mewn tŷ, mater i'r heddlu lleol ar gyfer yr ardal honno fyddai hyn. Os felly, byddem yn anfon eich adroddiad atyn nhw ac fe fydden nhw’n parhau â'r ymchwiliad.

Unwaith y byddwn yn gwybod mai ni yw'r heddlu cywir i ymchwilio, byddwn yn rhoi rhif cyfeirnod trosedd i chi. Mae pa mor gyflym y gallwn wneud hyn yn dibynnu ar y math o drosedd a nifer yr awdurdodau eraill sy'n gysylltiedig â'r achos.

Wedyn byddwn yn edrych ar yr wybodaeth sydd gennym ac yn penderfynu a allwn ni ymchwilio ymhellach i'ch adroddiad. Os penderfynwn ni na allwn ni ymchwilio i'ch adroddiad, byddwn yn cysylltu â chi i egluro pam.

Mae’n penderfyniad yn cael ei seilio ar bedwar ffactor allweddol:

  • ydy’r dioddefwr yn agored i niwed (e.e. ydy'r dioddefwr mewn perygl?)
  • pa mor ddifrifol yw’r drosedd
  • ydy’r drosedd yn debygol o gael ei datrys
  • y defnydd gorau o'n hadnoddau

Os gallwn ni ymchwilio ymhellach, byddwn yn cymryd camau cychwynnol. Gallai'r rhain gynnwys:

  • siarad â thystion
  • asesu safle’r drosedd
  • gwirio TCC neu luniau fideo
  • chwilio’n cronfa ddata o wybodaeth (i weld a oes troseddau eraill wedi digwydd yn yr ardal, neu oes gennym wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r achos)

Ar ôl inni gynnal ymchwiliad cychwynnol

Mae dau ganlyniad posibl:

  1. Byddwn yn cau'r ymchwiliad
  2. Byddwn yn symud ymlaen gyda'r ymchwiliad

Pan fyddwn wedi gwneud penderfyniad, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod.

Cau ymchwiliad

Os byddwn yn cau'r ymchwiliad, mae'n debyg mai'r rheswm yw ein bod wedi cwblhau’n camau cychwynnol ac nad oes unrhyw bosibiliadau eraill y gallwn eu dilyn bryd hynny.

Weithiau rydym yn cael gwybodaeth newydd neu'n darganfod tystiolaeth newydd, ac os felly gallwn ailagor yr ymchwiliad a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

P'un a fydd hyn yn digwydd ai peidio, mae’ch adroddiad a'r wybodaeth sydd gennym yn werthfawr. Mae'n helpu i benderfynu ble a phryd y defnyddiwn ni adnoddau'r heddlu i olrhain ac atal troseddu.

Symud ymlaen gydag ymchwiliad

Byddwn yn neilltuo swyddog ymchwilio i chi. Y swyddog yma fydd eich cyswllt yn ystod yr ymchwiliad, gan ateb eich cwestiynau a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Os oes angen ichi roi datganiad, bydd y swyddog yn siarad â chi am y peth. 

Os bydd yr annisgwyl yn digwydd a bod angen ichi fynd i'r llys, bydd y swyddog yn eich cyflwyno i aelod o'r Uned Gofal Tystion a fydd yn eich tywys drwy bob cam o'r broses.

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf inni am drosedd

Os oes gennych chi wybodaeth neu dystiolaeth newydd am drosedd sy'n bodoli eisoes, gallwch gysylltu â ni er mwyn diweddaru achos presennol neu riportio ar-lein.

Gofyn am yr wybodaeth ddiweddaraf am drosedd

Os hoffech chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am drosedd sydd eisoes wedi'i riportio, cysylltwch â ni er mwyn gofyn am ddiweddariad ar adroddiad trosedd ar-lein.

Nesaf: Cynllun Hawl Dioddefwyr i Adolygiad