A yw’n argyfwng?

A yw’n teimlo y gallai’r sefyllfa waethygu neu droi’n dreisgar yn fuan iawn? A oes rhywun mewn perygl ar hyn o bryd? A oes angen cefnogaeth arnoch ar unwaith? Os felly, ffoniwch 999 nawr.

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun at 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych chi eisiau dweud rhywbeth wrthym am ddigwyddiad yr ydych chi’n meddwl a allai fod yn mynd yn groes i’r mesurau 'Aros gartref', cysylltwch â ni ynglŷn â hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)


 

Os ydych wedi bod yn dyst neu wedi dioddef trosedd, riportiwch hynny yma. Bydd hyn yn ein helpu i ddwyn y troseddwr gerbron llys a gwneud yn siŵr nad yw hyn yn digwydd i unrhyw un arall. Atebwch ychydig o gwestiynau cyflym isod i weld beth yw’r ffordd orau i gysylltu. Mae’r math o wybodaeth a roddir gennych yma yn chwarae rhan bwysig iawn yn sut yr ydym yn cynllunio ein plismona.

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%

Rhowch y cyfeiriad ble digwyddodd y drosedd i ni.

Rhowch god post llawn neu ran o un yn y blwch isod a chliciwch 'Dod o hyd i gyfeiriad' i weld y cyfeiriadau sy’n cyfateb a dewiswch eich un chi.

Os mai hwn yw’r cyfeiriad cywir, cliciwch 'Iawn' i barhau. Os na, chwiliwch neu dewiswch eto.

Do

Rheolaethau chwilio lleoliad

Defnyddiwch y blwch chwilio isod i ddod o hyd i’r union gyfeiriad, neu llusgwch y pin ar y map er mwyn nodi’r lleoliad cyn agosed ag y gallwch. Gallwch roi rhagor o fanylion yn ddiweddarach.

neu

Mae’r lefel chwyddo yn ddigonol

Is this location correct?