Your-Area-S-03.png

Ein timau ni sy’n plismona rheilffyrdd Canolbarth Lloegr gan anelu at wneud ichi deimlo'n ddiogel wrth deithio. Mae’n Timau Plismona Cymdogaeth yn gofalu am orsafoedd ledled y wlad. Mae gan y timau wybodaeth arbenigol am yr ardal maen nhw’n gweithio ynddi, a gallant ddarparu ar gyfer anghenion penodol eich cymuned.

Timau yn Llundain

Ein blaenoriaethau

  • Cydweithio â’r diwydiant i atal troseddau treisgar a throseddau trefn gyhoeddus.
  • Gweithio gyda’r diwydiant i atal ymosodiadau corfforol a bygythiadau yn erbyn staff y rheilffyrdd ac erlyn yn llwyddiannus, gan ddarparu cymorth o safon uchel hefyd i ddioddefwyr.
  • Cynyddu’r cyfathrebu gan BTP â’r rhanddeiliaid, ynglŷn ag ymosodiadau ar staff a throseddau treisgar.
  • Cydweithio â’r diwydiant i leihau murluniau graffiti, a dod â throseddwyr i gyfiawnder.
  • Atal troseddau treisgar difrifol drwy gadw cyllyll ac arfau oddi ar y rhwydwaith.
  • Gwella hyder staff a chwsmeriaid drwy fynd i'r afael â’r mater/amser/lleoliad sy’n peri’r pryder mwyaf.
  • Gwella dibynadwyedd drwy ymateb yn gynt i ddigwyddiadau ac amserau trosglwyddo marwolaethau a chamau i atal digwyddiadau fel tresmasu, difrod troseddol a hunanladdiad.
  • Mynd i'r afael â dwyn eiddo teithwyr drwy ymagwedd amlasiantaeth at ddatrys problemau.
  • Mynd i'r afael â throseddau rhywiol ac aflonyddu rhywiol drwy wella hyder dioddefwyr i’w riportio a mynd i'r afael ag ymddygiad ysglyfaethus/troseddwyr cyfresol.
  • Mynd i'r afael â throseddau casineb a chefnogi'r rhai sy'n teimlo'n agored i fictimeiddio.

Chwiliwch am orsaf heddlu

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Efallai na fydd eich gorsaf leol yn dod o dan dîm plismona cymdogaeth ond fe fydd swyddogion yno. 

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal:

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer