Cwnstabliaid Gwirfoddol a gwirfoddolwyr

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan amhrisiadwy mewn plismona. Mae gennym ddau brif fath o wirfoddolwyr: Cwnstabliaid Gwirfoddol a Gwirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu.

Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn swyddogion heddlu rhan-amser, gwirfoddol sydd â phwerau gwarantedig. Mae Gwirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu yn unigolion sy'n ymrwymo i gefnogi gwaith ein staff a'n swyddogion mewn rolau nad oes angen pwerau'r heddlu arnynt.

Darganfod mwy am Cwnstabliaid Gwirfoddol

Darganfod mwy am Gwirfoddolwyr Cymunedol

Chadetiaid gwirfoddol yr heddlu

Gall pobl ifanc 13-17 oed ymuno â chadetiaid gwirfoddol yr heddlu i ddysgu am blismona a helpu eu cymunedau, tra bod y rhai 18 oed neu'n hŷn yn gymwys i ddod yn arweinwyr cadetiaid. 

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am unrhyw un o'r rolau isod, ffoniwch 07768 924360 neu e-bostiwch [email protected].

Gweinyddwr IAG (Grŵp Cynghori Annibynnol) - Leeds, Lerpwl, Manceinion

Pwrpas y rôl hon yw darparu cefnogaeth weinyddol i'r grŵp a sicrhau bod aelodau'n cael eu hysbysu am ddiweddariadau adrannol. Gellir gwneud mwyafrif y gwaith ar gyfer y rolau hyn gartref ond bydd yn ofynnol mynychu cyfarfodydd bob 2-3 mis mewn lleoliadau BTP lleol. Mae'r tasgau'n cynnwys dyletswyddau gweinyddol cyffredinol, cysylltu ag aelodau a'u gwahodd i gyfarfodydd a digwyddiadau, cymryd cofnodion cyfarfodydd a mynd ar drywydd camau gweithredu, cynorthwyo â threuliau a fetio ceisiadau a bydd angen i ymgeiswyr fod yn drefnus ag agwedd aeddfed a sgiliau cyfathrebu cryf. Mae IAGs  y Penwynion yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y rolau hyn, wedi'u lleoli yn Leeds, Lerpwl a Manceinion.

Gweinyddwr IAG (Grŵp Cynghori Annibynnol) - Glasgow

Pwrpas y rôl hon yw darparu cefnogaeth weinyddol i'r grŵp a sicrhau bod aelodau'n cael eu hysbysu am ddiweddariadau adrannol. Gellir gwneud mwyafrif y gwaith ar gyfer y rolau hyn gartref ond bydd yn ofynnol mynychu cyfarfodydd rheolaidd mewn lleoliadau BTP lleol. Mae'r tasgau'n cynnwys dyletswyddau gweinyddol cyffredinol, cysylltu ag aelodau a'u gwahodd i gyfarfodydd a digwyddiadau, cymryd cofnodion cyfarfodydd a mynd ar drywydd camau gweithredu, cynorthwyo â threuliau a fetio ceisiadau a bydd angen i ymgeiswyr fod yn drefnus ag agwedd aeddfed a sgiliau cyfathrebu cryf. Mae IAGs yr Alban yn chwilio am wirfoddolwr ar gyfer y rolau hyn, sydd wedi'i leoli yn Glasgow.

Guildford - Cynorthwyydd Gorsaf

Angen gwirfoddolwr i gefnogi gwaith Swyddog Dyletswydd yr Oorsaf yn BTP Guildford. Bydd y dyletswyddau'n cynnwys darparu cefnogaeth weinyddol i'r Tîm Ymateb Craidd, ateb y ffôn a sicrhau bod pob neges yn cael ei throsglwyddo i aelodau perthnasol o'r tîm. Bydd hyn hefyd yn cynnwys cefnogaeth ysgrifenyddol i'r tîm a all gynnwys teipio adroddiadau, adolygu data a'u cyflwyno mewn fformat priodol, a chroesawu ymwelwyr i'r orsaf.

Tasgau gweinyddol cyffredinol eraill yn ôl yr angen o bryd i'w gilydd, er enghraifft cymorth ag ymgyrchoedd/prosiectau penodol.
Dylai gwirfoddolwyr feddu ar sgiliau TG sylfaenol ond byddant yn derbyn hyfforddiant ar ein systemau arbenigol.   Byddai'n ddefnyddiol pe byddai gan wirfoddolwyr brofiad blaenorol mewn swyddfa, ond nid yw hyn yn hanfodol.
Mae pob gwirfoddolwr BTP yn destun gwiriadau fetio, rhaid iddynt fod yn 18 oed neu'n hŷn ac wedi byw yn y DU am 3 blynedd neu fwy.

Chwaraewr Rôl Gwirfoddol - Hyfforddiant Cŵn Chwilio - Llundain a Birmingham

Mae Cŵn Chwilio Ffrwydron (ESD) yn hanfodol wrth gyfrannu at strategaeth gwrthderfysgaeth BTP. Fe'u hadleolir yn ddyddiol ledled y wlad er mwyn cadw'r cyhoedd sy'n teithio yn ddiogel. Mae ESD yn dilyn rhaglen gaeth o hyfforddiant a thrwyddedu er mwyn cael eu hadleoli'n weithredol. Cyn y gellir cyflwyno tîm i'w drwyddedu mae'n ofynnol iddynt fod wedi cwblhau nifer penodol o ddiwrnodau hyfforddi ynghylch sgrinio pobl, lle mae angen i'r ci ganfod arogl wedi'i guddio ar berson. Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i sicrhau bod y timau ESD yn cael y lefel uchaf o hyfforddiant posibl a'i fod mor realistig â phosibl. Bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar safon timau ESD, gan gynyddu eu posibilrwydd o lwyddo'n sylweddol. Bydd gofyn i'r gwirfoddolwr gario cymorth hyfforddi mewn gorsaf reilffordd yn ystod oriau gweithredu arferol. Bydd hyn ar gyfer nifer o senarios yn unol â chyfarwyddyd yr hyfforddwr. Ar hyn o bryd mae'r cŵn a ddefnyddir ar gyfer sgrinio pobl naill ai o frid Sbaniel neu Labrador. Ni ddylai'r rhai sydd ag alergedd i gŵn neu sy'n nerfus o amgylch cŵn ymgeisio. Nid oes angen hyfforddiant penodol er mwyn cyflawni'r rôl hon. Rhoddir briff llawn i'r gwirfoddolwr cyn dechrau pob senario hyfforddi.

Gwirfoddolwr Cymorth Tîm Divert [Gwyro]

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn lansio partneriaeth gyffrous gyda Divert, rhaglen ddalfa a gynlluniwyd i wyro pobl ifanc 18-25 oed i ffwrdd o droseddu ac i gyflogaeth, datblygu ac addysg. Bydd pobl ifanc sy'n cael eu harestio a'u dwyn i Ddalfa'r Heddlu yn cael cynnig cyfarfod gydag aelod o'r Tîm Divert, a fydd yn nodi'r hyn y gellir ei wneud i'w cefnogi, wrth adael y ddalfa ac yn y tymor hir. Bydd gwirfoddolwyr yn cysylltu â phartneriaid perthnasol; y rhai sy'n darparu gwasanaethau sy'n ymwneud â swyddi, mentora, chwaraeon, hyfforddiant, coleg neu dai.  Bydd gofyn i wirfoddolwyr hefyd ddiweddaru canlyniadau trwy TG, ar lafar i gydweithwyr a gwneud gwaith dilynol gyda phobl ifanc. Bydd angen hebrwng pobl i leoliadau hefyd. Rydym am recriwtio gwirfoddolwyr sydd yn hyderus ac yn gallu siarad ag unigolion mewn amgylchedd heriol. Bydd angen diddordeb mewn pobl ifanc a'r gallu i ymgysylltu â nhw. Bydd angen i wirfoddolwyr fod yn amyneddgar ac yn gallu tawelu â'r gallu i wrando a gofyn cwestiynau perthnasol. Bydd angen ymrwymiad i gyfrinachedd a gwella cyfleoedd bywyd pobl ifanc hefyd. Bydd y rôl wedi'i lleoli yn Nalfa Brewery Road (Islington). Darperir cyflwyniad hyfforddiant 5 diwrnod i Divert yn allanol i BTP. Bydd angen fetio hyd at safon BTP NPPV3 gan y byddwch yn gweithio gyda phobl ifanc a allai fod yn fregus. Bydd gwirfoddolwyr dan oruchwyliaeth bob amser tra byddant yn yr ystafell ddalfa.

Aelodau Panel Craffu Stop a Chwilio - Birmingham, Caerdydd, Glasgow, Llundain a Manceinion

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) yn cychwyn ar gynlluniau uchelgeisiol i wella ein craffu ar stopio a chwilio ac mae angen eich help arnom. Rydym yn adeiladu ar drefniadau sydd eisoes ar waith ar gyfer BTP yn Llundain ac yn ehangu Paneli Craffu Stopio a Chwilio ledled Cymru, Lloegr a'r Alban erbyn diwedd 2019. Nid oes angen unrhyw gymwysterau, dim ond brwdfrydedd ac awydd i gynrychioli barn eich cymuned. Gofynnwn i chi fod yn barod i ymrwymo i o leiaf pedwar cyfarfod yn y noson neu ar y penwythnos yn ystod y flwyddyn a byddwch yn cael cyfle i arsylwi ein swyddogion ar batrôl, ymgyrchoedd neu hyfforddiant. Bydd y Paneli Craffu Stopio a Chwilio yn trafod perfformiad stopio a chwilio BTP yn ogystal â chraffu ar gofnodion stopio a chwilio dienw a chymharu yn erbyn Fideo a Wisgir ar y Corff (BWV). Yna bydd eich barnau'n cael eu bwydo yn ôl i BTP ac yn helpu i lunio sut mae BTP yn cynnal stopio a chwilio - mae gennych gyfle i wneud gwahaniaeth go iawn.

Aelodau'r Grŵp Cynghori Annibynnol - Glasgow

Mae ein IAGs yn ein helpu i ymgysylltu â chymunedau, datblygu ein cynlluniau a gweithredu fel ffrindiau beirniadol sy'n adolygu ein gweithgareddau a'n hymgyrchoedd. Mae'r grwpiau'n cynnwys gwirfoddolwyr o wahanol gefndiroedd a chymunedau a dylai fod gan aelodau ddiddordeb mewn plismona a'i effeithiau ar gymunedau; mae aelodau'r grŵp yn dod ag arbenigedd, profiad ac uniondeb perthnasol.  Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i fynychu cyfarfodydd chwarterol yn ogystal â gweithgareddau gweithredol achlysurol er mwyn darparu adborth annibynnol. Dylai fod gan ymgeiswyr sgiliau cyfathrebu a threfnu cryf hefyd.

Ni fydd swyddogion heddlu, PCSOs, Staff na Chwnstabliaid Arbennig blaenorol BTP yn cael eu hystyried ar gyfer y rôl, gan fod rhaid i aelodau IAG fod yn wirioneddol annibynnol ar yr heddlu.

Gwirfoddolwr Grŵp Hanes

Mae Grŵp Hanes Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig am recriwtio gwirfoddolwr i gynorthwyo gyda phrosiect hanesion llafar; bydd aelodau'r grŵp yn cynnal cyfweliadau â swyddogion ac aelodau staff sydd wedi ymddeol ac mae angen gwirfoddolwr arnynt gyda chlust wrando dda, sgiliau teipio a sylw i fanylion i ddogfennu cynnwys y cyfweliadau.  Mae'n debygol y bydd y rôl yn fwyaf addas i rywun sydd â diddordeb mewn plismona a/neu hanes yn fwy cyffredinol, ond nid yw hynny o reidrwydd yn hanfodol.  Gall ymgeiswyr ar gyfer y rôl hon fod wedi'u lleoli mewn unrhyw leoliad a gallant wneud mwyafrif y gwaith gartref gan y gellir ei anfon draw yn electronig; bydd y rôl yn addas i rywun amyneddgar a threfnus ag ychydig oriau i'w sbario bob mis

Gwirfoddolwr Cyfathrebu SAME - Llundain

Mae'r Gymdeithas Gymorth ar gyfer Staff Ethnig Lleiafrifol (SAME) yn BTP yn chwilio am wirfoddolwr i helpu i wella cyfathrebu'r gymdeithas â'i haelodau. Mae SAME yn codi ymwybyddiaeth o bryderon ffydd a diwylliant amrywiol a bydd y gwirfoddolwr yn y rôl hon yn cefnogi'r Ysgrifennydd Cyffredinol yn ogystal ag amryw o aelodau eraill y pwyllgor. Bydd y tasgau hefyd yn cynnwys cynnal cronfa ddata'r aelodaeth a chreu cylchlythyr rheolaidd. Bydd y gwirfoddolwr yn y rôl hon hefyd yn cynorthwyo gyda threfnu digwyddiadau mewnol i godi proffil SAME a dylai fod gan ymgeiswyr brofiad perthnasol ynghylch cynhyrchu/golygu cynnwys, sgiliau gweinyddol a sgiliau TG cryf. Bydd y rôl wedi'i lleoli'n bennaf yng ngorsaf Finsbury Park gyda rhai digwyddiadau yn Camden.

Aelodau'r Panel Craffu - Birmingham

Mae angen aelodau panel gwirfoddol i gymryd rhan mewn cyfarfodydd a gynlluniwyd i wella'r ffordd y mae Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn delio â digwyddiadau Troseddau Casineb a Cham-drin Domestig ar y rhwydwaith reilffyrdd. Pwrpas y panel yw adolygu detholiad ar hap o droseddau o'r fath yr adroddir amdanynt a rhagwelir y bydd yr ymrwymiadau hyn yn gwella safonau ac ymwybyddiaeth yn ogystal â chynyddu tryloywder gweithredol. Nid yw paneli craffu yn fforwm ar gyfer ymchwilio ôl-weithredol, ond adborth adeiladol a allai arwain at gamau pellach neu, mewn rhai achosion, camau adfer. Bydd paneli'n adolygu ymateb yr heddlu, y broses benderfynu ymchwiliol a'r gwasanaeth a ddarperir yn erbyn polisïau BTP â'r nod o nodi arferion effeithiol ar gyfer y dyfodol. Mae angen dealltwriaeth o droseddau casineb a/neu drais domestig a gafwyd mewn cefndir proffesiynol, gwirfoddol neu academaidd ar gyfer y rôl hon, cynhelir cyfarfodydd yn rheolaidd a bydd aelodau'r panel yn destun fetio gan yr heddlu.

Cydlynwyr Troseddau Beicio yn Cheltenham, Reading a Rhydychen

Bydd gwirfoddolwyr yn y rôl hon yn helpu ein swyddogion i drefnu a hyrwyddo mentrau lleihau troseddau ym maes troseddau beicio, gan ymweld ag ardaloedd lle mae troseddau beicio yn broblem a rhoi cynlluniau marcio beiciau ar waith, gan gysylltu â'r gymuned feicio leol, rhanddeiliaid a busnesau i godi ymwybyddiaeth o gofrestru beiciau a thactegau i atal troseddu.  Bydd gwirfoddolwyr yn ymgysylltu â’r cyhoedd i godi ymwybyddiaeth o sut y gallant amddiffyn eu hunain rhag dod yn ddioddefwr, gan ryddhau amser ein swyddogion i weithio ar ddyletswyddau rheng flaen. Bydd gwirfoddolwyr yn helpu i gasglu cudd-wybodaeth yn ogystal â chynnig argymhellion ar y ffordd orau i ddatblygu mentrau. Rydym am recriwtio gwirfoddolwyr â'regni i annog y defnydd o fathau mwy gwyrdd o drafnidiaeth ynghyd â sgiliau cyfathrebu a threfnu cryf a dull creadigol o ddatrys problemau. Mae'r oriau'n hyblyg ond bydd angen mynychu cyfarfodydd cymunedol a mewnol BTP i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar weithgarwch.

Gwirfoddolwyr Ymgysylltu â'r Gymuned - Llundain

Mae angen gwirfoddolwyr i gynorthwyo ein timau prysur yn Llundain. Bydd gwirfoddolwyr yn y rôl hon yn helpu i hyrwyddo mentrau lleihau troseddau, yn helpu ynghylch marcio beiciau ac yn hyrwyddo ymgyrchoedd BTP cyfredol. Bydd gwirfoddolwyr yn ymgysylltu â’r cyhoedd er mwyn codi ymwybyddiaeth o sut y gallant amddiffyn eu hunain rhag dod yn ddioddefwr trosedd ynghyd â chymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol a chynyddu presenoldeb BTP. Yn ei dro, bydd hyn yn galluogi mwy o swyddogion i dreulio mwy o amser yn gweithio ar ddyletswyddau rheng flaen eraill. Mae enghreifftiau o rai o fentrau ymgyrchu BTP yn cynnwys canolbwyntio ar droseddau casineb (We Stand Together)  (Rydym yn Sefyll Gyda'n Gilydd) a throseddau rhywiol (Report It to Stop It) (Riportiwch Ef I'w Stopio)

Gwirfoddolwr yr Ardd - Cyffordd Norwood (Llundain)

Mae ein gardd gymunedol yng Ngorsaf Reilffordd Cyffordd Norwood wedi bod yn rhedeg ers dros bedair blynedd bellach. Wedi'i sefydlu ar y dechrau gan y Tîm Plismona Cymdogaeth fel dim ond lle braf i'w mwynhau, mae'r ardd bellach yn chwarae rhan bwysig yng nghymuned Norwood a'r ardaloedd cyfagos. Bob mis gwahoddir ysgolion lleol i fynychu gweithdai sy'n golygu bod y plant yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn rhywfaint o arddio a mwynhau'r gofod yn ogystal â chymryd rhan mewn sgyrsiau am ddiogelwch yn amgylchedd y rheilffordd. Rydym yn chwilio am ychydig o wirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn garddio a gweithio gyda phobl ifanc er mwyn darparu cefnogaeth yn y gweithdai. Mae profiad perthnasol yn ddymunol ond darperir hyfforddiant.

Arweinwyr Cadetiaid Gwirfoddol - Birmingham a Llundain

Mae ein Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol yn grŵp ieuenctid gwirfoddol mewn iwnifform ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gwneud gwahaniaeth i'w cymunedau. Ar hyn o bryd mae dau grŵp - un yn Birmingham ac un yn Llundain (Islington) ac ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y ddwy uned. Mae cefndir mewn gwaith ieuenctid (cyflogedig neu wirfoddol) yn cael ei ffafrio ond mae sgiliau cyfathrebu a threfnu cryf yn hanfodol. Ar gyfartaledd byddwch yn mynychu dwy sesiwn gyda'r nos gyda chadetiaid, un gweithgaredd gweithredol y mis ynghyd ag un gwersyll penwythnos bob chwarter.