Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol ('Gwirfoddolwyr') yn swyddogion gwirfoddol yr heddlu, sy'n rhoi o leiaf 16 awr y mis ar gyfer dyletswyddau plismona. Maent yn gwisgo'r un iwnifform, yn meddu ar yr un pwerau ac yn cyflawni'r un rôl â'n swyddogion heddlu llawn amser, ond yn gwneud hynny'n rhan-amser.

Mae gennym 300 o Gwnstabliaid Gwirfoddol ('Gwirfoddolwyr') wedi'u lleoli yn ein holl gorsafoedd heddlu ledled Cymru, Lloegr a'r Alban. Gan weithio ochr yn ochr â swyddogion llawn amser, mae ein Swyddogion Gwirfoddol yn helpu i ddelio â throseddwyr, cefnogi dioddefwyr troseddau a phobl sy'n agored i niwed, ymgymryd â phatrolau a helpu i gadw ein rhwydweithiau'n ddiogel.

Mae'r patrwm sifftiau yn hyblyg yn dibynnu ar eich argaeledd a gall ffitio o amgylch eich ymrwymiadau gwaith, teulu neu addysgol. Mae rhai cyflogwyr hefyd yn helpu eu staff i fod yn Wirfoddolwyr drwy roi amser iddynt ar gyfer dyletswyddau o dan y Cynllun Plismona â Chymorth Cyflogwyr.

Mae Gwirfoddolwyr yn dod â gwytnwch ychwanegol i'r heddlu a chronfa o swyddogion heddlu ychwanegol i'n helpu i ddarparu gwasanaeth i'n cymunedau yn ogystal â sgiliau a gwybodaeth o'r tu allan i wasanaeth yr heddlu yr ydym wir yn ei werthfawrogi. Bydd y rhai sy'n gwirfoddoli i fod yn Heddwas Gwirfoddol gyda ni yn elwa o hyfforddiant yn y gyfraith, gweithdrefnau'r heddlu, cymorth cyntaf, diogelwch personol a diogelwch trac rheilffordd. Byddwch yn magu mwy o hunanhyder, sgiliau ychwanegol a gwybodaeth ar gyfer eich datblygiad personol ac yn cael y cyfle i wneud gwahaniaeth yn y gymuned.

Ar gyfer Heddlu Gwirfoddol mwy profiadol, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd datblygu gan gynnwys rolau arwain a chymryd rhan mewn meysydd plismona mwy arbenigol. I'r rhai sydd am ddod yn swyddogion heddlu rheolaidd, mae ymuno â'r Heddlu Gwirfoddol yn rhoi cipolwg ardderchog ar y llu a'r rôl i'ch helpu i benderfynu a hoffech gael gyrfa lawn-amser newydd. Yna rydym yn cynnig llwybr mewnol ar gyfer Cwnstabliaid Gwirfoddol â chymwysterau addas sy'n dymuno dod yn Gwnstabliaid Heddlu.Fodd bynnag, nid dim ond i'r rhai sy'n dymuno dod yn swyddogion heddlu llawn amser yn y dyfodol y mae'r rôl ond gall hefyd fod yn gyfle gwerthfawr i wirfoddolwyr dros y tymor hwy ynddo'i hun.

Hyfforddiant a recriwtio

Mae cyrsiau hyfforddi sylfaenol yn cynnwys cymysgedd o theori ar-lein a hyfforddiant ymarferol wyneb yn wyneb. Mae hyn yn digwydd yn Llundain ar gyfer swyddogion sy'n ymuno â'n swyddi heddlu ledled Cymru a Lloegr ac yn Glasgow ar gyfer y rhai sy'n ymuno â'n swyddi heddlu ledled yr Alban. Mae'r hyfforddiant cam un yn digwydd dros 24 diwrnod yn bersonol gyda sesiynau rhithwir ychwanegol yn ogystal. Fel arfer rydym yn cynnig pum cwrs hyfforddi y flwyddyn yng Nghymru a Lloegr (gan gynnwys un cwrs yn ystod yr wythnos yn unig a phedwar cwrs sy'n cynnwys un bloc o chwe diwrnod o hyfforddiant a naw penwythnos) ac un cwrs bob dwy flynedd yn yr Alban (yn cynnwys un bloc o chwe diwrnod o hyfforddiant a naw penwythnos). Darperir llety i'r rhai na allant gymudo'n ddyddiol i'r hyfforddiant a thelir costau teithio a phrydau bwyd.

Mae cwrs hyfforddi llai ar gael i swyddogion profiadol sy'n dymuno ymuno â ni wrth drosglwyddo o heddluoedd tiriogaethol ledled y DU.

Os hoffech ymuno â ni fel Heddwas Gwirfoddol, gallwch weld swyddi gwag cyfredol a dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.Mae'r broses recriwtio yn cynnwys profion recriwtio cychwynnol (ar gymhwysedd sylfaenol Saesneg a Mathemateg), cyfweliad yn seiliedig ar gymhwysedd, prawf ffitrwydd a phrawf meddygol. Ceir rhagor o fanylion ar wefan gyrfaoedd BTP.

Arweinyddiaeth

Mae ein Swyddogion Gwirfoddol yn gweithio'n agos ochr yn ochr â swyddogion heddlu rheolaidd fel rhan annatod o'n teulu plismona. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau dealltwriaeth o Heddlu Gwirfoddol ar bob lefel o'r heddlu, a chymorth pwrpasol ar gyfer arweinyddiaeth, cymorth a datblygiad y tîm, fel llawer o luoedd, mae gennym strwythur arweinyddiaeth yn Heddlu Gwirfoddol BTP.

Mae'r strwythur arweinyddiaeth yn cynnwys Rhingylliaid Gwirfoddol (lefel gorsaf yr heddlu), Arolygwyr Gwirfoddol (lefel is-adrannol), Prif Arolygwyr Gwirfoddol (lefel ranbarthol), Uwcharolygydd Gwirfoddol a Phrif Swyddog Gwirfoddol (lefel y llu). Mae dyrchafu'n digwydd ar sail pasio arholiad o'r gyfraith a gweithdrefnau'r heddlu a chyfweliadau sy'n seiliedig ar gymhwysedd.

Swyddogion Gwirfoddol Benyw yn Rhannu Eu Profiadau