Your-Area-S-03.png

Croeso i'ch tudalen tîm plismona cymdogaeth lleol ar gyfer London Bridge. Yma cewch wybod am ddigwyddiadau sydd ar y gweill, cwrdd â'ch swyddogion lleol a chadw mewn cysylltiad â nhw drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Os oes angen riportio trosedd, ffoniwch 0800 40 50 40 neu tecstiwch 61016.

 

Gwybodaeth am beth sy’n digwydd yn eich ardal chi

Mynnwch y newyddion diweddaraf yn eich ardal chi, gwybodaeth am ddigwyddiadau a dod i nabod eich swyddogion lleol drwy gyfrwng ein cyfrif Twitter.

Ein blaenoriaethau

  • Cydweithio â’r diwydiant i atal troseddau treisgar a throseddau trefn gyhoeddus.
  • Gweithio gyda’r diwydiant i atal ymosodiadau corfforol a bygythiadau yn erbyn staff y rheilffyrdd ac erlyn yn llwyddiannus, gan ddarparu cymorth o safon uchel hefyd i ddioddefwyr.
  • Cynyddu’r cyfathrebu gan BTP â’r rhanddeiliaid, ynglŷn ag ymosodiadau ar staff a throseddau treisgar.
  • Cydweithio â’r diwydiant i leihau murluniau graffiti, a dod â throseddwyr i gyfiawnder.
  • Atal troseddau treisgar difrifol drwy gadw cyllyll ac arfau oddi ar y rhwydwaith.
  • Gwella hyder staff a chwsmeriaid drwy fynd i'r afael â’r mater/amser/lleoliad sy’n peri’r pryder mwyaf.
  • Gwella dibynadwyedd drwy ymateb yn gynt i ddigwyddiadau ac amserau trosglwyddo marwolaethau a chamau i atal digwyddiadau fel tresmasu, difrod troseddol a hunanladdiad.
  • Mynd i'r afael â dwyn eiddo teithwyr drwy ymagwedd amlasiantaeth at ddatrys problemau.
  • Mynd i'r afael â throseddau rhywiol ac aflonyddu rhywiol drwy wella hyder dioddefwyr i’w riportio a mynd i'r afael ag ymddygiad ysglyfaethus/troseddwyr cyfresol.
  • Mynd i'r afael â throseddau casineb a chefnogi'r rhai sy'n teimlo'n agored i fictimeiddio.

Dilynwch ni ar Twitter

Cysylltwch â ni

Timau eraill yn y rhanbarth hwn

Chwiliwch am orsaf heddlu

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Efallai na fydd eich gorsaf leol yn dod o dan dîm plismona cymdogaeth ond fe fydd swyddogion yno. 

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal:

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer