Mae ein gwasanaeth yn fodd i'r cyhoedd sy'n teithio a staff y rheilffyrdd gysylltu â ni yn uniongyrchol mewn ffordd ddienw ac yn ddisylw, er mwyn riportio troseddau nad ydynt yn argyfwng.

Y nod wrth ail-lansio’r gwasanaeth yw cynyddu ymwybyddiaeth ohono ac wedyn cynyddu lefel y riportio.

Pryd i ddefnyddio’r gwasanaeth

Tecstiwch 61016 (neu ffoniwch 0800 40 50 40) pan fyddwch am gysylltu â ni ynghylch mater nad oes angen ymateb iddo ar frys. Er enghraifft, gallwch anfon neges destun:

  • Pan fyddwch chi am roi gwybod am ddigwyddiad sydd eisoes wedi digwydd
  • Pan hoffech chi ddweud wrthym am faterion sy'n effeithio ar eich taith reilffordd neu’ch gorsaf leol
  • Pan fydd gennych ymholiad cyffredinol ynglŷn â’r heddlu

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â bysiau neu ffyrdd, gallwch gysylltu â'r heddlu lleol unrhyw le yn y wlad drwy ffonio 101.

Pryd i ffonio 999

Ffoniwch 999 bob amser pan fydd angen ymateb brys gan yr heddlu:

  • Mae trosedd wrthi’n digwydd
  • Mae rhywun sy’n cael ei amau o droseddu gerllaw
  • Mae rhywun wedi’i anafu, yn cael ei fygwth neu mewn perygl

Efallai y bydd eich darparwr gwasanaethau symudol yn codi tâl bach arnoch am decstio 61016. Bydd yr union gost yn dibynnu ar eich rhwydwaith a'ch tariff.