Mae pob un o'r meysydd rydym yn eu plismona wedi sefydlu eu Grŵp Cynghori Annibynnol (IAG) eu hunain.

Rydym wedi sefydlu grwpiau cynghori annibynnol mewn gwahanol ranbarthau i'n helpu i ymgysylltu â chymunedau, i ddatblygu ein cynlluniau ac i weithredu fel ffrindiau beirniadol sy'n adolygu ein gweithgareddau a'n hymgyrchoedd.

Mae IAGs yn helpu i sicrhau bod ein dull plismona'n adlewyrchu anghenion y gymuned gyfan trwy:

  • arsylwi ar ymgyrchoedd
  • gweithredu fel ymgynghorwyr am ein gweithgareddau
  • rhoi sylwadau ar sut y gall yr hyn a wnawn effeithio ar gymunedau
  • cynorthwyo ynghylch datblygu ein cynlluniau plismona lleol
  • ein cynghori ar sut mae gweithredoedd yn cael eu dehongli gan aelodau'r cyhoedd.

Mae ganddynt hefyd rôl wrth ddarparu cymorth ymarferol ar 'ddigwyddiadau critigol' (y rhai sy'n debygol o gael effaith benodol o fewn cymuned).

Mae'r grwpiau'n helpu i gynyddu hyder y gymuned yn yr hyn rydym yn ei wneud. Maent yn sicrhau bod gwasanaethau plismona teg yn cael eu darparu i bawb, ac yn estyn allan i gymunedau, gan roi sicrwydd ynghylch y ffordd yr ydym yn plismona i grwpiau y byddwn fel arall yn ei chael yn anodd eu cyrraedd.

Mae pob grŵp yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn ac yn cael ei ffurfio o wirfoddolwyr annibynnol, o ystod eang o gefndiroedd, cymunedau a grwpiau amrywiaeth. Ni thelir aelodau'r panel i gyflawni'r rôl, ond cânt eu had-dalu am gostau cysylltiedig megis teithio.

Cysylltiadau grwpiau cynghori annibynnol

I gymryd rhan gyda'ch grŵp cynghori annibynnol lleol, cysylltwch â'r swyddog perthnasol ar gyfer eich ardal:

Yr Alban

Ryan Tierney: [email protected]

Pennines

David Rams: [email protected]

Canolbarth Lloegr

Yr Arolygydd Maninder Gill: [email protected]

Gorllewinol

Y Prif Arolygydd John Angell: [email protected] 

Cymru

Richard Powell: [email protected]

Llundain Fwyaf

Callum Walker:  [email protected]