Prif Gwnstabl Lucy D’Orsi

Ymunodd Lucy MaterOrsi â Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig fel Prif Gwnstabl ym mis Mawrth 2021, o’i swydd flaenorol fel Dirprwy Gomisiynydd Cynorthwyol ar gyfer Ymgyrchoedd Arbenigol yn y Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd. Mae hi hefyd yn arweinydd Cenedlaethol yr Heddlu ar gyfer galluoedd Taser a Gwrth Drôn y UK

Mae gan Lucy brofiad helaeth o weithio mewn amgylcheddau plismona heriol yn Llundain ac yn genedlaethol, gan gynnwysAmddiffyn y Teulu Brenhinol ac Amddiffyn Arbenigol, Amddiffyn Seneddol a Diplomyddol, Plismona Hedfan a Diogelwch Amddiffynnol, yn ogystal â bod yn Uwch Gydlynydd Cenedlaethol Plismona Gwrthderfysgaeth ar gyfer Diogelwch Amddiffynnol a Pharodrwydd. Mae hi'n Gomander Trefn Gyhoeddus hynod brofiadol, ar ôl arwain yr ymgyrchoedd plismona ar gyfer yr Ymweliad Gwladol Tsieineaidd yn 2015 ac, yn fwy diweddar, yr ymgyrchoedd plismona ar gyfer Nos Galan Llundain, Ymweliad Gwladol yr Arlywydd Trump a oedd yn arlywydd ar y pryd ac Uwchgynhadledd NATO (2019)

Yn ei rôl fel Prif Gwnstabl, mae Lucy yn darparu arweinyddiaeth i weithlu mawr gwasgaredig o dros 5,000 o heddweision a staff ledled Cymru, Lloegr a'r Alban, yn ogystal ag arwain partneriaethau gyda'r Adran Drafnidiaeth, y gweinyddiaethau datganoledig a'r diwydiant rheilffyrdd ledled Prydain Fawr.

Yn gyffredinol, mae hi'n cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu strategaeth blismona BTP ac yn arwain ein timau wrth ddarparu ein gwasanaeth yn economaidd ac yn effeithlon, wrth barhau i yrru ein dull arloesol a beiddgar ar y cam plismona cenedlaethol.

Dilynwch Prif Gwnstabl Lucy D’Orsi ar Twitter

Ddirprwy Brif Gwnstabl Adrian Hanstock

Penodwyd Adrian yn Ddirprwy Brif Gwnstabl BTP ym mis Awst 2014 ac mae wedi bod yn brif swyddog heddlu ers 2011. Mae'n arweinydd profiadol ym meysydd ymchwilio troseddol, plismona trafnidiaeth a ffyrdd, cywirdeb data troseddau a digwyddiadau, rheoli risg, archwilio sefydliadol a safonau.

Mae DCC Hanstock wedi gwasanaethu mewn nifer o ardaloedd yn y wlad, o gymunedau mwyngloddio gwledig, mewn ardaloedd canol dinasoedd a ledled bwrdeistrefi amrywiol Llundain. Arweiniodd ymhyrchoedd risg uchel i frwydro yn erbyn troseddau gynnau a masnachu cyffuriau ar lefel drefnedig, ynghyd ag ymchwiliadau i droseddau rhywiol difrifol. Goruchwyliodd ymgysylltiad cymunedol ac ieuenctid yn dilyn y terfysgoedd yn Llundain yn 2011 ac fe fu hefyd yn bennaeth ar y gwaith plismona trafnidiaeth ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain yn 2012.

Dyfarnwyd Medal Heddlu’r Frenhines am Wasanaeth Nodedig iddo yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd Ei Mawrhydi 2021.

Darllenwch erthygl Adrian yn adlewyrchu ar ei brofiadau fel dyn hoyw ym maes plismona, a ysgrifennwyd ar gyfer Mis Hanes LGBT.

Dilynwch Ddirprwy Brif Gwnstabl Adrian Hanstock ar Twitter

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Sean O'Callaghan

Ymunodd Sean O'Callaghan â Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ym mis Mehefin 2018, o Heddlu Essex lle roedd yn Bennaeth Dysgu a Datblygu ar gyfer Heddlu Essex a Chaint.  Dechreuodd Sean ei yrfa yn yr Heddlu yn Essex fel Cwnstabl Arbennig ym mis Ionawr 1991, cyn ymuno fel swyddog rheolaidd ym mis Mehefin 1993. Yn ystod ei 25 mlynedd o wasanaeth mae wedi dal nifer o rolau iwnifform a throseddu.

Yn ei rôl fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol ar gyfer Plismona Rhwydwaith a Galluoedd Arbenigol, mae ganddo gyfrifoldeb am Blismona Ymateb Brys, Cymdogaeth a Gwrthderfysgaeth ar draws y Rhwydwaith Rheilffyrdd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.  Ef yw arweinydd y llu ar gyfer Argyfyngau Sifil sy'n eistedd ar Fwrdd Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu ac ef yw'r arweinydd Strategol ar gyfer Parodrwydd sy'n arwain ymgysylltiad Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn y Rhwydweithiau Gwydnwch Lleol yn genedlaethol.

Comander Aur Trefn Gyhoeddus a Chomander Arfau Tanio Strategol cymwys. Mae'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Sean O'Callaghan wedi arwain ymateb Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i nifer o ddigwyddiadau allweddol, sef Gadael yr UE, Yr Ymateb i COVID 19 a'r ysgogiad diweddaraf o Ymgyrch Forth Bridge.

Ar hyn o bryd mae'n ymgymryd â Gradd Meistr mewn Risg, Argyfwng a Gwydnwch.

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Charlie Doyle

Ymunodd Charlie Doyle â ni yn 2017 o Heddlu Surrey lle roedd yn Bennaeth Trawsnewid a Newid. Mae wedi gweithio mewn ystod eang o rolau gweithredol ers 1988 gan gynnwys Pennaeth Cyswllt Plismona Ymateb ac Ymgyrchoedd Arbenigol.

Mae gan Charlie brofiad helaeth o lunio a gwella galluoedd rheng flaen â chefndir mewn Plismona Cymdogaeth. Daeth yn ACC dros dro ar gyfer portffolio cymdogaeth Surrey yn 2016 ar ôl ail-lunio rôl plismona cymdogaeth yn y llu.

Mae hefyd wedi bod yn Gomander Rhanbarthol ac yn Uwcharolygydd Ymgyrchoedd ar gyfer Gogledd Surrey. Mae'n ymuno â ni yn BTP fel ACC ar gyfer Cyswllt â'r Cyhoedd a Throseddu Arbenigol.

Rachael Etebar: Cyfarwyddwraig Pobl a Diwylliant

Ymunodd Rachael Etebar FCIPD â BTP ym mis Awst 2018 fel Cyfarwyddwraig Pobl a Diwylliant ac mae'n gyfrifol am bobl, iechyd, diogelwch, lles, amrywiaeth a chynhwysiant. Cyn hynny, roedd hi'n Gyfarwyddwraig Adnoddau Dynol Grŵp ar gyfer yr Adran Drafnidiaeth ac mae wedi dal nifer o rolau AD uwch o fewn y Gwasanaeth Sifil a'r sector preifat. Mae Rachael yn Ddirprwy Gadeirydd Pwyllgor Rheoli Pensiwn Swyddogion yr Heddlu.

Yn ei hamser hamdden mae Rachael yn gwirfoddoli fel Llywodraethwr Coleg Technoleg Farnborough lle mae'n cadeirio'r Pwyllgor Chwilio ac fel aelod o Fwrdd Cynghori'r Bartneriaeth Partneru AD.

Mae Rachael yn Gymrawd Siartredig y CIPD ac ar hyn o bryd mae'n astudio am radd Meistr mewn Llywodraethu Amrywiaeth Fyd-eang ym Mhrifysgol Coventry

Tracey Martin: Cyfarwyddwraig Cyllid a Gwasanaethau Masnachol

Tracey yw'r cynghorydd proffesiynol i'r prif gwnstabl (fel swyddog cyfrifyddu ychwanegol) ar yr holl faterion ariannol. Mae hi'n dal awenau ariannol y sefydliad gan sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n ddoeth er mwyn sicrhau canlyniadau cadarnhaol. Mae hi'n nodi cyfleoedd cyllido a masnachol ac yn ysgogi cynhyrchu incwm.

Simon Downey: Cyfarwyddwr Strategaeth a Newid

Ymunodd Simon Downey â'r Llu ar ôl gyrfa 27 mlynedd yn y Fyddin lle gwelodd wasanaeth yng Ngogledd Iwerddon, y Balcanau, Irac ac Affganistan. Dyfarnwyd MBE iddo am wasanaethau yn Irac ac OBE am wasanaethau yn Affganistan. Yn ogystal â rheolaeth weithredol mae wedi cefnogi rhaglen gyfarpar y Fyddin ac, fel Brigadydd, roedd yn gyfrifol am ddysgu a newid y Fyddin, gan gymryd gwersi o ymgyrchoedd i gysyniadau, cyfarpar, pobl, hyfforddiant a newid sefydliadol.

Mae wedi graddio o'r Cwrs Rheoli Uwch a Staff ac wedi cyfarwyddo'r cwrs i uwch swyddogion ar strategaeth. Fel Cyfarwyddwr Strategaeth a Newid BTP mae ganddo gyfrifoldeb am gynllunio strategol, trawsnewid, dadansoddeg a mewnwelediad, gwybodaeth a chefnogaeth i'r Llu trwy dechnoleg ac ystadau.