Menter genedlaethol yw Prosiect Kraken i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o derfysgaeth a gweithgarwch troseddol neu amheus mewn marinas, angorfeydd neu ar ddŵr.

Y pethau i gadw llygad amdanynt:

  • rhywun yn cofnodi gorsafoedd pŵer, gwersylloedd milwrol, pontydd neu seilwaith hollbwysig
  • rhywun yn tynnu lluniau, gwneud nodiadau neu ddarlunio ardaloedd dan gyfyngiadau neu ‘safleoedd agored i ddifrod’ (gorsafoedd pŵer, er enghraifft)
  • llong neu gwch anarferol mewn marina, neu rywun sydd fel petai’n profi mesurau diogelwch marina neu ardal dan gyfyngiadau i weld a ydynt yn cael eu herio
  • rhywun yn osgoi ateb cwestiynau cyffredin am gychod neu fel petai’n fwriadol yn osgoi cysylltiad gyda phobl eraill neu dynnu sylw at ei hun
  • rhywun sy’n rhoi gwrthrychau yn y dŵr ger pontydd, pibellau neu seilwaith
  • llogi neu rentu amheus; rhywun yn gofyn i newid taith neu fynd yn agosach at ardaloedd dan gyfyngiadau
  • rhywun yn gwneud taliad mawr mewn arian parod, neu’n gofyn am estyniadau dyddiol ar gyfer angori mewn marina neu borthladd
  • rhywun yn prynu neu gludo offer anarferol, cemegau, lifrai neu eitemau adnabod ac ati
  • rhywun sy’n ceisio cael gwaith mewn safleoedd sensitif neu gyda chyflenwyr sydd â mynediad i ardaloedd dan gyfyngiadau neu safleoedd agored i ddifrod
  • cerbydau wedi’u parcio mewn mannau ynysig ar hyd dyfrffyrdd


Yr hyn allwch ei wneud am hyn

Os ydych chi’n amau gweithgarwch terfysgol posibl gallwch riportio gweithgarwch terfysgol posibl ar-lein, neu ar y Llinell Frys Gwrthderfysgaeth 0800 789 321.

Os byddai’n well gennych ei riportio’n ddienw, ffoniwch Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.