Y pum rheol aur i gadw eich cerbyd yn ddiogel

 

Secure-Car-Criminal-Damage-Crime-Prevention-L

1. Parciwch mewn mannau prysur a golau

Mae cerbydau sydd wedi’u parcio mewn ardaloedd tywyll a llai prysur yn fwy tebygol o gael eu difrodi neu fod rhywun yn torri mewn iddynt oherwydd na all y tramgwyddwyr gael eu gweld yn hawdd; mae hi bob amser yn syniad da i barcio yn rhywle sydd wedi’i oleuo’n dda, lle mae pobl yn cerdded a lle mae’n debygol y bydd traffig yn pasio. Po brysuraf, y gorau yw’r rheol orau.

Hefyd, os yw eich car yn sefyll allan fel un, dyweder, sy’n fwy drud na cheir eraill yn yr ardal, gallai fod yn darged. Dyna pryd y mae’n werth ystyried parcio yn rhywle lle mae’n debygol y bydd eich car yn fwy diogel. Efallai na fydd yn y man mwyaf hwylus neu gyfleus, ond gallai atal difrod i’ch cerbyd. Gwell diogel nac edifar.

2. Cuddiwch eich eiddo

Mae gadael eitemau megis iPadiau, ffonau symudol a gliniaduron yn y golwg yn gofyn am drwbl. Os na allwch fynd â nhw gyda chi, yna cuddiwch nhw. Mae’r un peth yn wir am fagiau a dillad.

O ran dyfeisiau llywio â lloeren, mae’n syniad da i guddio’r ddyfais a’r gwpan sugno sy’n glynu wrth ffenestr, ond cofiwch wirio a oes marc ar y gwydr sy’n arwydd bod gennych un yn y car.

3. Diogelwch eich ffenestri

Ystyriwch ddefnyddio ffilm ddiogelu. Mae fersiwn glir ac anrhyloyw ar gael ac mae’n cryfhau’r gwydr ac yn gadael fawr ddim difrod os bydd rhywun yn ceisio torri i mewn i’ch cerbyd.

4. Dewiswch eich maes parcio yn ofalus

Safon genedlaethol yw’r Cynllun Parcio Diogelach sy’n meincnodi diogelwch meysydd parcio. Mae ‘Park Mark’ yn golygu bod y safle wedi cael ei asesu a’i wirio gan yr heddlu.

Ewch i wefan Park Mark i gael rhagor o wybodaeth ac i ganfod meysydd parcio sy’n rhan o’r cynllun.

5. Gadael gofod

Os yn bosibl, pan fyddwch yn parcio, ceisiwch adael ychydig o le rhwng eich car chi a cheir eraill. Bydd hyn nid yn unig yn atal difrod damweiniol, ond hefyd yn golygu bod lladron a fandaliaid yn fwy tebygol o gael eu gweld.

Eich rhestr wirio

Pan fyddwch yn parcio eich cerbyd, dilynwch y cynghorion syml hyn:

  • caewch eich to haul
  • gwiriwch nad ydych wedi gadael eich allwedd yn y car
  • peidiwch â chadw eich llyfr log yn y car
  • gwiriwch eilwaith bod eich system cloi canolog wedi cloi - gwrandewch am y sŵn cloi (os oes gennych allwedd digyffwrdd yna edrychwch drwy’r ffenestr i wirio)
  • peidiwch â gadael eich car gyda’r injan yn rhedeg
  • peidiwch â gadael dim byd gwerthfawr yn y car

Riportiwch

Ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn riportio difrod troseddol neu fandaliaeth i’w cerbyd, ond os bydd yn digwydd i chi, rydym yn eich annog i’w riportio ar unwaith. Gallwch riportio ar-lein.