Bydd mwy na 9,000 o sgwteri, beiciau modur a mopedau yn cael eu dwyn yn Llundain bob blwyddyn. Dim ond eiliadau sydd ei angen ar ladron i ddwyn moped, sgwter neu feic modur - yn arbennig os ydynt yn cael eu gadael gyda mesurau diogelwch gwael - ond bydd ein hawgrymiadau yn helpu i leihau’r siawns o ladrad.

Cloi, cadwyn, gorchudd

Lleihewch eich siawns o ddioddef lladrad drwy osod eich diogelwch mewn haenau.

moped-be-safe-1024

Cloi

Defnyddiwch glo disg ar gyfer eich disg brêc blaen, neu glo gafael i ddiogelu’r rheolwyr brêc a sbardun. Gallech hefyd ddefnyddio clo D ar yr olwyn flaen er mwyn atal y beic rhag cael ei wthio i ffwrdd.

Cadwyn

Bydd lladron yn aml yn dwyn beic drwy dorri’r clo llyw a’i wthio i ffwrdd. Defnyddiwch glo cadwyn drwy’r olwyn gefn (gellir tynnu’r olwyn flaen yn rhydd). Diogelwch eich beic gyda chlo wedi’i glymu i wrthrych sefydlog megis angor llawr neu ddodrefn stryd. Bydd hyn yn rhwystro lladron rhag torri clo sy’n gorwedd ar y llawr gan ddefnyddio peiriant llifanu. Os nad yw hyn yn bosibl, rhowch y gadwyn drwy ffrâm ac olwyn gefn eich beic.

Gorchudd

Bydd lladron yn aml yn ‘siopa’ am fodelau penodol o feic. Mae defnyddio gorchudd yn ei wneud yn llai atyniadol iddynt ar unwaith. Mae clawr hefyd yn gosod rhwystr arall o ran amser yn ffordd y lleidr.

Yn anffodus ni all camau diogelwch sicrhau na fydd eich beic yn cael ei ddwyn ond, drwy ddefnyddio, nifer o fesurau diogelwch, gallwch ei gwneud hi’n anoddach ac yn llai atyniadol i ladron.

Ar gyfer cynhyrchion diogelwch ar gyfer eich sgwter, beic modur neu foped chwiliwch y dudalen ‘Accredited products’ ar Secured by Design (gwefan a gymeradwywyd gan yr heddlu).

Tynnu’r allwedd allan

Bydd lladron yn aml yn manteisio ar gyfle ac felly byddant yn chwilio am feiciau y gellir eu dwyn yn hawdd ac yn gyflym yn gyntaf.

 • Defnyddiwch y clo llyw bob amser a thynnwch yr allwedd allan, hyd yn oed os ydych gerllaw neu ond oddi wrth eich beic am ychydig funudau. Dim ond eiliadau a gymer i ladron felly peidiwch â’i gwneud hi’n hawdd iddynt.
 • Peidiwch byth â dibynnu ar eich clo llyw yn unig i ddiogelu eich beic gan y gall lladron dorri hwnnw a gwthio’r beic i ffwrdd.

Gall gosod larwm wneud i ladron feddwl eilwaith

 • Ystyriwch osod system larwm gyda graddiad 1 neu 2 Thatcham gyda dyfais tracio. Gall llonyddwr, dyfais atal cydio a synwyryddion symudiad helpu i ddiogelu ac olrhain eich cerbyd.
 • Gall system larwm o ansawdd, wedi’i gosod gan weithiwr proffesiynol a gymeradwyir Thatcham wneud i ladron feddwl eilwaith a hefyd lleihau eich taliadau yswiriant.

Rhowch farciau eiddo ar y rhannau

 • Bydd marcio cymaint â phosibl o’ch beic yn ei gwneud hi’n anoddach i droseddwyr werthu’r rhannau, ac felly’n llai atyniadol i’w ddwyn. Bydd hefyd yn helpu’r heddlu i adnabod rhannau a dychwelyd beiciau wedi’u dwyn y dônt o hyd iddynt.
 • Mae amrywiaeth o ddarparwyr marcio beiciau y gallwch eu defnyddio.

Pan fyddwch adref y man gorau i gadw eich beic modur, moped neu sgwter yw yn eich garej neu sied

 • Gosodwch amddiffynnwr drws garej neu uwchraddiwch gloeon drws eich garej.
 • Bydd larymau garej a siediau a goleuo gwyll hyd y wawr hefyd yn gwella’r diogelwch. Mae gosod angor llawr hefyd yn rhoi diogelwch ychwanegol.
 • Gellir hefyd cael loceri beiciau modur i storio eich beic yn eich cartref.

Dysgwch ragor am wybodaeth am ddiogelwch sied a garej.

Dim sied na garej? Parciwch yn y man mwyaf diogel y gallwch

 • Parciwch ef mewn ardal sy’n agos i’ch cartref lle gellir ei weld yn hawdd ac sydd â goleuo da.
 • Mae gan faes parcio sydd wedi’i gymeradwyo gan Park Mark lefel uwch o ddiogelwch na meysydd parcio eraill.

Os caiff eich beic ei ddwyn, peidiwch byth â rhoi eich hun mewn perygl. Ffoniwch yr heddlu ar unwaith ar 999 os ydych chi’n ei weld yn cael ei ddwyn neu riportiwch ef ar-lein, neu ffoniwch 101 os ydych chi’n darganfod ei fod wedi cael ei ddwyn.

Helpwch ni i leihau troseddu ymhellach

Mae sgwteri sydd wedi’u dwyn yn cael eu defnyddio fwyfwy i gyflawni troseddau eraill, megis cipio ffonau. Drwy ddiogelu eich sgwter gallech helpu i leihau’r troseddau eraill hyn.

Rydym yn gweithio’n galed i ganfod ac arestio troseddwyr sy’n defnyddio sgwteri i ladrata a dwyn ledled Llundain.

Dysgwch ragor am sut i ddiogelu eich ffôn rhag lladron ar feiciau neu sgwteri.