Prosiect Servator

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn defnyddio Prosiect Servator i amharu ar ystod eang o weithgareddau troseddol ar y rhwydwaith reilffyrdd, gan gynnwys terfysgaeth, ac i ddarparu presenoldeb calonogol i deithwyr.

Mae'r ymagwedd yn dibynnu ar adleoliadau anrhagweladwy ac amlwg iawn gan yr heddlu, ac ar yr un pryd, adeiladu rhwydwaith o wyliadwriaeth sy'n cynnwys partneriaid rheilffordd a'r cyhoedd.

Mae ein swyddogion Prosiect Servator wedi'u hyfforddi'n arbennig i sylwi ar yr arwyddion dadlennol o fwriad troseddol neu derfysgol, a gallwch ddisgwyl eu gweld unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae'n rhan o'n hymrwymiad parhaus i amddiffyn y rheilffyrdd a phawb sy'n eu defnyddio, gan wneud y rhwydwaith yn rhwydwaith anodd i droseddwyr a therfysgwyr weithredu ynddo.

Ers 2015, fe fu dros 650 o arestiadau o ganlyniad i ddefnyddio Prosiect Servator, sydd wedi gweld popeth o gyllyll a chyffuriau i droseddwyr mae'r heddlu'n chwilio amdanynt yn cael eu tynnu oddi ar y strydoedd.

Beth welwch chi

Os yw adleoliad Prosiect Servator yn digwydd lle'r ydych chi, does dim byd i boeni amdano. Maent yn adleoliadau arferol gan yr heddlu ac mae ein swyddogion yno i'ch cadw'n ddiogel. Gallant gynnwys ystod o adnoddau, gan gynnwys swyddogion mewn iwnifform a dillad plaen wedi'u hyfforddi'n arbennig, heddlu arfog a chŵn heddlu. Heb sôn am dros 150,000 o gamerâu teledu cylch cyfyng ar draws y rhwydwaith sy'n ein helpu i gael llygaid ym mhobman.

Byddwn yn troi i fyny'n ddirybudd mewn gorsafoedd rheilffordd ac ar drenau i gynnal patrolau. Byddant yn anrhagweladwy, felly gallent ddigwydd ar unrhyw adeg, parhau am wahanol gyfnodau o amser a chynnwys niferoedd amrywiol o swyddogion ac asedau.

Bydd swyddogion yn siarad â'r cyhoedd, staff rheilffyrdd a busnesau lleol i roi gwybod iddynt beth maent yn ei wneud a'u hatgoffa i fod yn wyliadwrus, ymddiried yn eu greddfau a rriportio unrhyw ymddygiad amheus neu anghyffredin.

Mae gweithio gyda'r gymuned yn rhan hanfodol o sicrhau bod Prosiect Servator yn llwyddiant. Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi siarad â'n swyddogion pan fyddwch yn eu gweld o gwmpas y lle. Maent yn hapus i ddweud rhagor wrthych am y gwaith maent yn ei wneud i'ch cadw'n ddiogel. Gyda'n gilydd, rydym wedi'i drefnu.

Sut y gallwch helpu

Mae gennych ran hanfodol i'w chwarae wrth helpu i wneud Prosiect Servator yn llwyddiant, trwy riportio unrhyw beth nad yw'n teimlo'n iawn, er enghraifft eitem heb oruchwyliaeth neu rywun sy'n ymddwyn yn amheus. Mae pob adroddiad yn cael ei gymryd o ddifrif.

  • Dywedwch wrth heddwas neu aelod o staff y rheilffyrdd
  • Testun 61016
  • Ffoniwchl 0800 40 50 40
  • Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

Mae arnom angen i chi gadw'n wyliadwrus, a dilyn gwybodaeth cyngor cenedlaethol Action Counters Terrorism ar yr hyn i edrych amdano a sut i gysylltu â'r heddlu. www.gov.uk/ACT.  Peidiwch â'i adael i rywun arall i riportio.