Coronafeirws (Covid-19)

Cyngor a gwybodaeth am goronafeirws (Covid-19) a'r hyn rydym yn ei wneud i gadw'r cyhoedd yn ddiogel.

Rydym yn gweithio'n galed i'ch cadw'n ddiogel rhag coronafeirws ac rhag troseddu.

Argyfyngau

Rydym yn dal i ymateb i alwadau brys a galwadau â blaenoriaeth uchel ac mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser.

Os nad yw'n argyfwng neu'n frys tecstiwch 61016 i riportio trosedd neu ddigwyddiad, neu lenwwch einffurflen ar-lein. 

Beth allwch ac na allwch ei wneud

Mae'r rheolau'n wahanol yn dibynnu ym mha wlad rydych chi:

Beth rydym yn ei wneud

Fel sydd wedi digwydd trwy gydol y pandemig, bydd ein swyddogion yn cynnal patrolau gweladwy i gefnogi teithwyr a staff rheilffyrdd, atgoffa teithwyr o'r gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb wrth deithio, a sicrhau bod y rhai sy'n defnyddio'r rheilffordd yn ddiogel.

Gorchuddion wyneb ar gludiant cyhoeddus

Yng nghyd-destun yr achosion o goronafeirws (COVID-19), mae gorchudd wyneb yn rhywbeth sy'n gorchuddio'r trwyn a'r geg yn ddiogel. Gallwch brynu gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio neu tai un defnydd. Gallwch hefyd ddefnyddio sgarff, bandana, dilledyn crefyddol neu orchudd brethyn wedi'i wneud â llaw ond rhaid i'r rhain ffitio'n ddiogel o amgylch ochr yr wyneb.

Ni ddosbarthir gorchuddion wyneb fel PPE (cyfarpar diogelu personol) a ddefnyddir mewn nifer gyfyngedig o leoliadau i amddiffyn gwisgwyr rhag peryglon a risgiau, megis masgiau llawfeddygol neu anadlyddion a ddefnyddir mewn lleoliadau meddygol a diwydiannol.

Yn lle hynny, bwriad gorchuddion wyneb yn bennaf yw amddiffyn eraill, nid y gwisgwr, rhag lledaeniad yr haint oherwydd eu bod yn gorchuddio'r trwyn a'r geg, sef y prif ffynonellau sydd wedi'u cadarnhau o drosglwyddo feirws sy'n achosi haint coronafeirws (COVID-19)

Rhaid i orchuddion wyneb gael eu gwisgo yn ôl y gyfraith, oni bai eich bod wedi'ch eithrio neu fod gennych esgus rhesymol, ar gludiant cyhoeddus yng Nghymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr.

Gallwch ddysgu rhagor am y gwahanol reolau ledled y DU ar y gwefannau rhanbarthol perthnasol:

Y system gyfreithiol yn ystod cyfyngiadau coronafeirws

Gwasanaethau dioddefwyr a thystion

Mae'n debygol y bydd rhywfaint o amhariad ar wasanaethau dioddefwyr a thystion. Dylai dioddefwyr a thystion sydd eisoes yn derbyn cefnogaeth gan eu darparwyr gwasanaethau lleol gysylltu â'u gwasanaeth cymorth yn y lle cyntaf. Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cyhoeddi manylion llinellau cymorth arbenigol

Carchardai a chadw

Oherwydd coronafeirws ni allwch ymweld â rhywun yn y carchar ar hyn o bryd.Arhoswch gartref a defnyddiwchddulliau eraill o gysylltu â nhw.

Cysylltwch â'r carchar yn uniongyrcholos ydych am ddysgu sut mae'n gweithredu'n wahanol oherwydd y feirws.

Llysoedd a thribiwnlysoedd

Os ydych chi ar reithgor treial sydd wrthi, bydd yn parhau, gan ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol, a bydd disgwyl i chi fod yn bresennol oni bai:

  • mae gennych symptomau coronafeirws, neu wedi cael diagnosis â haint coronafeirws
  • mae cyngor swyddogol y llywodraeth yn dweud bod angen i chi hunanynysu oherwydd eich bod yn cael eich ystyried yn agored i niwed/mewn perygl
  • mae rheswm arall pam na allwch fynychu.

Os ydych yn diwallu un neu fwy o'r meini prawf hyn ac na allwch ymgymryd â'ch gwasanaeth rheithgor mwyach,cysylltwch â'r llys.

Os ydych chi eisoes wedi dechrau gwasanaeth rheithgor ond heb gael eich dewis ar gyfer treial eto neu os ydych wedi'ch dewis ar gyfer dyletswydd rheithgor, peidiwch â mynychu'r llys oni bai fod Swyddfa Gwysio Ganolog y Rheithgor wedi cysylltu â chi (os ydych chi'n ansicr, gallwch eu ffonio ar 0300 456 1024).

Os ydych yn dyst, gwiriwch yma am y cyngor diweddaraf

Cyngor a gwybodaeth ynghylch coronafeirws

Coronavirus legislation