Mae ein comanderiaid rhanbarthol yn rhoi eu meddyliau i ni ar sut mae eu swyddogion yn plismona rheilffyrdd Prydain, a'r heriau sy'n eu hwynebu.

Adran B - Prif Uwcharolygydd Martin Fry

Llundain a De-ddwyrain Lloegr

Ar Adran B rydym yn parhau i ganolbwyntio ein sylw ar gynnal amgylchedd diogel i bawb sy'n teithio neu'n gweithio ar y rhwydwaith rheilffyrdd a thiwbiau. Ynghyd â'n rhanddeiliaid o bob rhan o'r diwydiant, rydym yn benderfynol o fynd i'r afael â'r materion sydd bwysicaf - lleihau troseddu, lleihau oedi a gwella profiad teithwyr.

Gall digwyddiadau sy'n tarfu ar wasanaethau achosi problemau gwirioneddol i bartneriaid y Diwydiant ac anghyfleustra i'r cyhoedd, yn arbennig yn Llundain a De-dddwyrain Lloegr sydd â'r crynodiad uchaf o deithiau yn y DU a nifer y teithwyr sy'n cynyddu'n gyflym. Dyna pam mae lleihau tarfu yn un o'n blaenoriaethau allweddol.

Blaenoriaeth arall yw gwella hyder teithwyr trwy sicrhau bod ein swyddogion mor weladwy â phosibl a'u bod yn y lleoedd iawn ar yr amser iawn.

Ymunodd y Prif Uwcharolygydd Fry â'r gwasanaeth heddlu ym 1977, mae ganddo radd mewn plismona ac astudiaethau'r heddlu o Brifysgol Portsmouth ac mae'n Gymrawd y Sefydliad Rheolaeth Siartredig.

Mae ei uwch rolau blaenorol o fewn BTP wedi cynnwys Pennaeth Safonau Proffesiynol, Comander yr Ardal ar gyfer Gogledd Llundain ac, yn fwy diweddar, y Pennaeth Troseddu pan arweiniodd ar nifer o ymchwiliadau mawr ac ymgyrchoedd plismona cudd.

Dilynwch Prif Uwcharolygydd Martin Fry ar Twitter

Adran C - Prif Uwcharolygydd Allan Gregory

De-orllewin Lloegr, Cymru, Canolbarth Lloegr a Gogledd Lloegr

Fy nod yw datblygu a pharhau â'r lefel uchel o ymrwymiad ac arbenigedd i'n galluogi i chwarae ein rhan lawn wrth ddiwallu amcanion perfformiad a chael y gwaith yn gywir y tro cyntaf, bob tro.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda phartneriaid yn y diwydiant i barhau i wneud y rhwydwaith rheilffyrdd mor ddiogel â phosibl i'r cyhoedd a'n cydweithwyr yn y rhwydwaith.

Ymunodd Allan â ni ym 1992 yn Wolverhampton. Mae wedi gwasanaethu ledled Gorllewin Canolbarth Lloegr, yn Lerpwl a Manceinion, ac fel swyddog staff i'r prif gwnstabl cyn iddo gael ei ddyrchafu'n brif arolygydd, Sector Gorllewin Canolbarth Lloegr yn 2006. Yn 2012 cafodd ei ddyrchafu'n uwch-arolygydd.

Dilynwch Prif Uwcharolygydd Allan Gregory ar Twitter

Adran D - Prif Uwch-arolygydd Eddie Wylie

Yr Alban

Rwyf wrth fy modd i fod yn gomander eich adran ar ôl cychwyn yn yr Alban a nawr yn dychwelyd ar ôl 12 mlynedd mewn rhannau eraill o’r Llu.

Byddaf yn parhau i wella perfformiad adrannol o amgylch y canlyniadau gwych hyd yn hyn a gwneud y newidiadau angenrheidiol sydd eu hangen i foderneiddio a gwella hyd yn oed.

Ymunodd Eddie â ni ym 1993 a daliodd amryw swyddi yn Glasgow a Chaeredin ynghyd â gweithio mewn ymgyrchoedd amrywiol yr heddlu, hyfforddi a threulio tair blynedd yn Asiantaeth Gorfodi Cyffuriau'r Alban. Cyn bod yn gomander rhanbarthol ar gyfer yr Alban, roedd Eddie yn gweithio yn Carlisle, Lerpwl a Manceinion yn bennaf fel prif arolygydd, ymgyrchoedd cyn symud ymlaen i Leeds fel comander is-ranbarthol ar gyfer Pennine [y Penwynion].

Dilynwch Prif Uwcharolygydd Eddie Wylie ar Twitter