Mae cynnal Asesiad ffurfiol o'r Effaith ar Ddiogelu Data (DPIA) yn caniatáu i BTP fynd i'r afael â'r effaith debygol ar breifatrwydd pryd bynnag y cynigir defnydd newydd neu ddiwygiedig ar ddata personol.

Mae’r asesiad yn cael ei gynnal yn unol â Chod Ymarfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar  gynnal Asesiadau o'r Effaith ar Breifatrwydd/Asesiadau o'r Effaith ar Ddiogelu Data.

Ymwybyddiaeth gyhoeddus ac ymgynghori

Fel rhan o ymrwymiad BTP i fod yn agored ac yn dryloyw, bydd unrhyw Asesiadau o'r Effaith ar Ddiogelu Data sy'n ymwneud â defnyddio data a allai effeithio ar y cyhoedd yn cynnwys ymgynghori â’r cyhoedd.

Bydd hyn yn caniatáu i unrhyw aelod o'r cyhoedd sydd â diddordeb roi sylwadau neu adborth ar y cynnig.

Bydd BTP yn cyhoeddi unrhyw adroddiadau ar Asesiadau o'r Effaith ar Ddiogelu Data sydd wedi’u cwblhau lle mae diddordeb cyhoeddus neu effaith ar y cyhoedd wedi’u nodi.


Ymgyngoriadau cyfredol

Does dim ymgyngoriadau agored ar hyn o bryd. 


Ymgyngoriadau blaenorol

Ceir manylion isod am ymgyngoriadau cyhoeddus blaenorol gan BTP.

Sylwch: mae'r ymgyngoriadau hyn bellach wedi cau.

Adroddiadau ar Asesiadau o'r Effaith ar Ddiogelu Data sydd wedi’u cyhoeddi