Smwddio bronnau (sydd hefyd yn cael ei alw’n fflatio bronnau) yw pan fydd bronnau merched ifanc yn cael eu niweidio dros amser i'w fflatio ac i ohirio’u datblygiad. Weithiau, mae gwregys elastig, neu rwymyn, yn cael ei ddefnyddio i'w hatal rhag tyfu.

Mae smwddio'r bronnau fel arfer yn dechrau gydag arwyddion cyntaf glasoed, a pherthnasau benywaidd sy’n ei wneud amlaf. Gan amlaf, mae'r rhai sy’n cam-drin y ferch yn credu, yn anghywir felly, eu bod yn ymddwyn er budd y plentyn. Maen nhw’n credu bod fflatio’r bronnau’n gwneud y plentyn yn llai 'benywaidd', gan obeithio y bydd hyn yn amddiffyn y ferch rhag aflonyddwch, trais, cael ei chipio a phriodas gynnar dan orfod, ac yn helpu’r plentyn i aros mewn addysg.

Gall smwddio bronnau beri problemau corfforol difrifol fel:

 • crawniad neu gornwyd (pan fydd crawn neu fadredd yn casglu’n boenus dan y croen)
 • systiau (lympiau llawn hylif dan y croen sy'n gallu datblygu'n grawniad)
 • cosi
 • niwed i’r feinwe
 • haint
 • gollwng llaeth
 • y bronnau'n dod yn siapiau neu feintiau pur wahanol
 • twymyn ddifrifol
 • diflaniad llwyr un fron neu'r ddwy

Er nad oes deddf benodol yn y Deyrnas Unedig ynghylch smwddio bronnau, mae'n fath o gam-drin plant.

Dysgwch beth yw arwyddion y cam-drin hwn, beth allwch chi ei wneud os ydych chi'n poeni am rywun a sut i gael help os ydy hyn wedi effeithio arnoch chi.

Arwyddion a symptomau smwddio bronnau

Mae llawer o arwyddion y gallai smwddio bronnau fod yn digwydd i ferch. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • osgoi archwiliadau meddygol
 • anfodlon tynnu dillad o flaen neb
 • anhawster codi eu breichiau am fod ardal y fron yn dyner wrth symud a chyffwrdd
 • cerdded neu eistedd yn eu crwman
 • efallai y bydd rhai merched yn gofyn am help, ond heb ddweud beth yn union yw'r broblem am eu bod yn teimlo embaras neu'n ofnus
 • ymddygiad anarferol ar ôl amser i ffwrdd o'r ysgol neu'r coleg gan gynnwys iselder, gorbryder, ymddygiad ymosodol a thynnu'n ôl
 • merch yn cael ei thynnu'n ôl o ddosbarthiadau Addysg Gorfforol a/neu addysg rhyw a pherthnasoedd

Beth i'w wneud os ydych chi'n poeni am rywun

Os ydych chi’n amau bod rhywun mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 nawr. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun aton ni ar 999 os ydych chi wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Os nad yw’n argyfwng, cysylltwch â ni drwy unrhyw un o’r ffyrdd eraill hyn:

 • ffoniwch ein rhif 24/7 am alwadau lle nad oes argyfwng: 101. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101
 • ewch i orsaf heddlu i siarad â swyddog yn bersonol
 • cysylltwch â'r NSPCC i siarad ag ymarferydd proffesiynol
 • cysylltwch â'r tîm gofal cymdeithasol plant yn eich cyngor lleol
 • cysylltwch â Taclo'r Taclau yn gyfrinachol ac yn ddienw

Os ydych chi'n blentyn, fe allech chi siarad hefyd â rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo, fel ffrind, athro/athrawes neu oedolyn arall.

Os ydych chi’n weithiwr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant, cofiwch fod gennych gyfrifoldeb i gyfeirio’ch pryderon at yr adran Gofal Cymdeithasol Plant drwy’ch ycyngor lleol.

Sefydliadau cefnogi

The National FGM Centre

Partneriaeth rhwng Barnardo’s a’r Gymdeithas Llywodraeth Leol (CLlL) i wella gwasanaethau i wrthsefyll anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM).

The Schools Charter

Diogelu plant rhag trais rhywiol, cam-fanteisio rhywiol ac arferion niweidiol.

Came Women and Girls Development Organisation (CAWOGIDO)

Elusen sy’n codi ymwybyddiaeth ac yn darparu gwybodaeth am smwddio bronnau. 

28 Too Many

Elusen ryngwladol sy’n gweithio i roi terfyn ar anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) drwy ymchwil a mentrau lleol.

Childline

Gwasanaeth cyfrinachol, preifat am ddim lle gallwch siarad am unrhyw beth.