Yn anffodus, gwelwyd achlysuron pan fo twyllwyr yn esgus bod yn swyddogion heddlu, yn bersonol a thros y ffôn, er mwyn twyllo pobl i roi gwybodaeth bersonol iddynt dwyn eu harian. 

Os nad ydych yn siŵr a yw’r person yr ydych yn delio ag ef yn swyddog heddlu dilys – arhoswch – a ffoniwch ni ar 101 er mwyn gwirio pwy ydyw.

Sylwer, os ydych wedi bod ar y ffôn gyda rhywun - a wnaeth eich ffonio chi - ond bod gennych amheuon yn ei gylch, rydym yn argymell eich bod yn rhoi’r ffôn i lawr ac yn aros am bum munud cyn ein ffonio ni. Fe fu achosion pan fo twyllwyr wedi cadw’r llinell ar agor wedi i’r dioddefwr orffen yr alwad. Mae gadael nifer o funudau rhwng galwadau yn gwneud yn siŵr bod yr alwad wedi’i chau.

Sut y bydd ein swyddogion yn cysylltu â chi

Bydd sut mae’n swyddogion yn cysylltu â chi yn dibynnu ar sut rydych chi wedi gofyn inni wneud hynny a'r amgylchiadau ynglŷn a pham maen nhw’n cysylltu â chi.

At ddibenion ymchwiliad, fe allen ni gysylltu â chi:

yn bersonol
dros y ffôn
drwy ebost
drwy SMS

Sut bynnag y bydd swyddogion yn cysylltu â chi, fe fyddan nhw’n dangos yn glir mai swyddogion ydyn nhw, ac yn egluro pam maen nhw’n cysylltu â chi.

Cysylltu’n bersonol

Os bydd un o’n swyddogion yn cysylltu â chi’n bersonol, bydd yn dangos ei gerdyn gwarant heddlu i chi. Mae hyn yn profi pwy ydyw a’i awdurdod.

Cysylltu dros y ffôn

Os bydd angen i un o’n swyddogion siarad â chi dros y ffôn, bydd yn dweud yn glir pwy ydyw. Ni fydd yn gwneud y canlynol: 

 • gofyn i chi am eich manylion banc neu PIN
 • gofyn i chi drosglwyddo arian i gyfrif arall
 • gofyn i chi roi arian neu gardiau banc i gludwr
 • gofyn i chi dalu dirwy neu ffi iddynt hwy neu drydydd parti dros y ffôn neu ar-lein
 • gofyn am fynediad at eich cyfrifiadur, cyfrineiriau neu fanylion mewngofnodi dros y ffôn neu ar-lein
 • gofyn i chi gofrestru manylion personol mewn atodiad neu ar wefan ar-lein
 • gofyn i chi ‘gynorthwyo’ mewn ymchwiliad drwy wneud unrhyw rai o’r uchod
 • dweud eich bod yn cyflawni trosedd drwy beidio â chydymffurfio
 • cyfathrebu mewn modd ymosodgar, bygythiol neu orfodol

Cysylltu drwy ebost

Os bydd un o’n swyddogion yn cysylltu â chi drwy ebost, ni fydd byth yn gwneud y canlynol: 

 • gofyn am fynediad o bell at eich cyfrifiadur
 • anfon negeseuon ebost digymell gyda ffeiliau wedi’u hatodi, yn arbennig ffeiliau Microsoft Office ar ffurf zip neu gyda macros
 • gofyn am unrhyw fanylion mewngofnodi neu gyfrineiriau

Cofiwch os nad ydych chi’n siŵr a yw’r person yr ydych yn delio ag ef yn swyddog heddlu dilys – arhoswch – a ffoniwch ni ar 101 er mwyn gwirio pwy ydyw.

Os ydych chi’n meddwl eich bod wedi dioddef twyll, riportiwch hynny wrth Action Fraud naill ai ar-lein neu dros y ffôn: 0300 123 2040.