Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio cardota ymosodol neu bobl yn achosi aflonyddwch

Diolch.

Gall cardota ymosodol neu fygythiol fod yn frawychus, yn enwedig pan fo hynny wedi'i gyfuno ag ymddygiad meddw, swnllyd neu anweddus, fel gweiddi, rhegi neu bi-pi ar y stryd.

Cliciwch 'Dechrau' isod i lenwi ein ffurflen sydyn a syml ar-lein. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch chi.

Byddwn ni’n asesu eich adroddiad, yn cofnodi’r digwyddiad ac yn penderfynu ar y camau gorau i'w cymryd. Fel arfer, dim ond os bydd angen rhagor o fanylion arnom ni y gwnawn ni gysylltu â chi.

Mewn rhai achosion, fe wnawn ni roi gwybod i'ch tîm plismona lleol sy’n delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Efallai y byddan nhw’n dymuno cysylltu â chi i drafod ymhellach.

Bydd modd llwytho copi o’ch adroddiad i lawr at eich cofnodion eich hun.

Amser cwblhau arferol: 5 i 10 munud

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych chi, os yw'n bosibl:

  • ble oedd y digwyddiad
  • beth ddigwyddodd
  • enwau’r bobl dan sylw neu ddisgrifiad ohonynt
Dechrau