Drwy riportio trosedd casineb, efallai y gallwch ei atal rhag digwydd eto.

A yw’n argyfwng?

A yw’n teimlo y gallai’r sefyllfa waethygu neu droi’n dreisgar yn gyflym iawn? A oes rhywun mewn perygl ar hyn o bryd? A oes angen cefnogaeth arnoch ar unwaith? Os felly, ffoniwch 999 nawr. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu tecstiwch ni ar 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Riportio ar-lein

Report It Cymru

Gwasanaeth lleol a gynhelir gan Cymorth i Ddioddefwyr yw Report It Cymru.

True Vision

Cynllun heddlu cenedlaethol er mwyn helpu dioddefwyr i riportio troseddau casineb yw True Vision.

Cyfartaledd amser cwblhau: 15 munud

Dechrau

Riportio dros y ffôn

Ffoniwch 101

Mynd i orsaf heddlu

Os byddai’n well gennych siarad â swyddog yn bersonol, gallwn ddarparu amgylchedd diogel a chyfforddus yn unrhyw un o’n gorsafoedd heddlu.

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Dewch o hyd i’ch gorsaf heddlu leol

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer

Riportio deunydd casineb yr ydych wedi’i weld ar-lein

Os ydych wedi gweld rhywbeth ar wefan neu gyfryngau cymdeithasol sy’n hyrwyddo casineb neu drais yn erbyn grŵp penodol, defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i’w riportio.

Cyfartaledd amser cwblhau: 15 munud

Dechrau

Cymorth arall

Rydym yn deall nad ydych efallai’n barod i siarad â ni am yr hyn sydd wedi digwydd. Gall yr elusennau, grwpiau a sefydliadau isod gynnig cefnogaeth, cyngor a ffyrdd i riportio’r digwyddiad heb orfod siarad yn uniongyrchol â’r heddlu.

Cymorth lleol

Dolenni defnyddiol eraill

Taclo'r Taclau
Elusen genedlaethol sydd â llinell gymorth am ddim ar gyfer riportio troseddau’n ddienw. 

Tell MAMA 
Prosiect cenedlaethol sy’n cefnogi dioddefwyr casineb gwrth-Fwslimiaeth a monitro digwyddiadau gwrth-Fwslimiaeth.

Community Security Trust (CST)
Elusen sy’n diogelu Iddewon Prydeinig rhag digwyddiadau gwrth-semitiaeth a bygythiadau cysylltiedig.

Galop 
Elusen genedlaethol sy’n darparu cyngor a chefnogaeth i aelodau o’r gymuned LHDT.

Stop Hate UK
Elusen annibynnol sy’n gweithredu gwasanaeth ffôn 24awr am ddim i ddioddefwyr a thystion.