Isod fe gewch wybodaeth am sefydliadau sy’n gallu cynnig cymorth, cyngor a chefnogaeth yn dibynnu ar eich angen penodol.

Camddefnyddio alcohol a sylweddau

Alcoholics anonymous
Gwasnaeth dienw er mwyn helpu’r rheini sydd angen sobri ac aros yn sobor.
0800 917 7650

Narcotics anonymous
Ar gyfer dynion a menywod y mae cyffuriau wedi dod yn broblem iddynt. 
0300 999 1212

Turning Point
Cymorth gyda materion cyffuriau neu alcohol, pryder ynglŷn ag iechyd meddwl, anabledd dysgu neu gyflogaeth. 
0207 481 7600

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Sefydliadau cefnogi ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol

Profedigaeth

Canolfan Cyngor ar Bopeth
Cyngor am ddim ar-lein gan Cyngor ar Bopeth, beth bynnag fo’r broblem.
03444 111 444

Y Samariaid
Elusen sy’n darparu cefnogaeth emosiynol i unrhyw un sydd mewn trallod, sy’n cael trafferth i ymdopi neu sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad.
116 123

Cruse Bereavement Care
Cefnogaeth gan arbenigwyr profedigaeth.
0808 808 1677
[email protected]

AtaLoss.org
Gwefan arwyddbostio yw At a Loss ar gyfer unrhyw un sydd mewn profedigaeth a’r rheini sy’n eu cefnogi.
[email protected]

Gov.uk pan fo rhywun yn marw
Cyngor a gwybodaeth gan y Llywodraeth ynglŷn â beth i’w wneud pan fydd rhywun yn marw.

NRCS
Mae’r Gwasanaeth Caplaniaeth y Rheilffyrdd Cenedlaethol yn darparu gofal bugeiliol ar draws rhwydwaith rheilffyrdd tir mawr y DU waeth beth fo statws, ffordd o fyw, hil na chrefydd derbynnydd y gofal.
0845 269 1881
[email protected]

Child Bereavement UK
Cefnogi teuluoedd pan fo plentyn yn marw neu ar fin marw, neu pan fo plentyn yn wynebu profedigaeth.
0800 028 8840
[email protected]

Child Death Helpline
Ar gyfer y rheini yr effeithir arnynt gan farwolaeth plentyn.
0800 28 29 86
[email protected]

Hope Again
Mae Hope Again wedi’i greu ar gyfer pobl ifanc gan bobl ifanc. Mae’n rhan o Cruse Bereavement Care ac mae’n cefnogi pobl ifanc yn dilyn marwolaeth rhywun sy’n agos atynt.
0808 808 1677

Much Loved
Elusen sy’n eich helpu i sefydlu coffadwriaeth ar-lein i’ch anwylyd. Mae gandd yr elusen hefyd ei chymuned ei hun sy’n rhannu syniadau ynglŷn â sut i ymdopi â phrofedigaeth.

Support after suicide
Partneriaeth o sefydliadau yw hon sy’n darparu cefnogaeth mewn profedigaeth yn y DU.

Winstons Wish
Elusen sy’n cynnig cefnogaeth i bobl ifanc, plant a theuluoedd sydd wedi cael profedigaeth.
08088 020 021


Cam-drin domestig

Sefydliadau cefnogi ar gyfer cam-drin domestig

Iechyd meddwl a hunanladdiad

Canolfan seibiant Maytree
Cefnogi pobl sydd mewn argyfwng hunanladdol a chynnig cefnogaeth breswyl am ddim.
0207 263 7070

Rethink
Cefnogi’r rheini sy’n dioddef o afiechyd meddwl yn ogystal â’r rheini sy’n eu cefnogi, megis aelodau teulu a gofalwyr. 
0300 500 0927

Together
Cefnogaeth i helpu pobl i ymdopi ag effeithiau personol ac ymarferol materion iechyd meddwl.
0207 780 7300

Befrienders International Network
Gwrando ar bobl sy’n unig, isel eu hysbryd, teimlo eu bod yn cael eu bwlio, yn hunan-niweidio neu’n ystyried hunanladdiad.

Mind
Cefnogi unrhyw un sy’n dioddef o drallod meddyliol neu’n cael problem gydag iechyd meddwl. 
0300 123 3393

Calm
Elusen yw ‘Campaign against living miserabley’ sy’n cefnogi dynion o unrhyw oed sy’n isel eu hysbryd neu’n ystyried hunanladdiad.
0800 585 858

Sane
Darparu gofal a chefnogaeth emosiynol i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, eu teuluoedd a’u gofalwyr. 
0300 304 7000

The listening place
Cynnig cefnogaeth wyneb yn wyneb am ddim i’r rheini sy’n teimlo nad yw bywyd yn werth ei fyw mwyach.
0207 259 8136

Trais ac ymosodiad rhywiol

Cefnogaeth i ddioddefwyr trais ac ymosodiadau rhywiol

Digwyddiadau traffig ffyrdd

Sefydliadau cefnogi ar gyfer digwyddiadau traffig ffyrdd

Cefnogaeth i ddioddefwyr a thystion

Sefydliadau cefnogi ar gyfer dioddefwyr a thystion

Pobl ifanc

Papyrus
Cefnogaeth a chyngor cyfrinachol i bobl ifanc ac oedolion.
0800 068 4141

Childline
Gwasanaeth cyfrinachol i blant a phobl ifanc hyd at 19 oed. 
0800 1111