Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn dioddef o stelcio neu aflonyddu, mae ffyrdd o helpu i ddelio â hyn.

Cadwch gofnod

Cadwch gofnod o ddigwyddiadau, naill ai’n ysgrifenedig neu ar ffôn neu gyfrifiadur. Cofnodwch bob digwyddiad cyn gynted â phosibl a rhowch yr amser a'r dyddiad.

Mae hefyd yn ddefnyddiol:

 • nodi manylion unrhyw dystion a allai fod wedi gweld neu glywed unrhyw beth
 • cadw cofnod o sut roedd y person sy'n aflonyddu arnoch yn edrych; manylion am eu dillad neu eu car
 • cadw negeseuon neu recordio unrhyw alwadau ffôn a gewch
 • defnyddio 1471 ar y ffôn ac ysgrifennu manylion galwadau, gan gynnwys amseroedd a'r rhifau ffôn (gan gynnwys galwadau heb eu hateb)
 • gofynnwch i gymdogion, ffrindiau a phobl rydych chi'n gweithio gyda nhw i gofnodi unrhyw fanylion os ydyn nhw'n dyst i unrhyw beth

Gwiriwch eich diogelwch ar-lein

Gwiriwch eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i sicrhau nad yw eich manylion personol ar gael i'r cyhoedd.

Mae hefyd yn ddefnyddiol i chi:

 • wneud yn siŵr mai dim ond eich ffrindiau all weld eich negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol, nid y cyhoedd
 • gwirio gosodiadau preifatrwydd ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a rhoi gwybodaeth sylfaenol yn unig
 • Gwglwch eich hun i wirio nad oes unrhyw fanylion amdanoch ar gael ar-lein
 • peidiwch â defnyddio'r un cyfrinair ar gyfer popeth
 • diffoddwch y gosodiad lleoliad ar eich ffôn
 • gwiriwch eich gosodiadau tagio ar gyfryngau cymdeithasol
 • diweddarwch eich meddalwedd gwrth-firws
 • rhowch wybod am achosion o aflonyddu i weinyddwyr gwefannau
 • os ydych chi'n meddwl bod eich ffôn clyfar neu gyfrifiadur wedi'i hacio (bod rhywun arall wedi torri i mewn iddo), rhowch y gorau i'w ddefnyddio ac ewch ag ef at eich darparwr ffôn symudol neu arbenigwr cyfrifiadurol am gyngor

Dysgwch fwy am gadw'n ddiogel ar-lein.

Galwadau digroeso

Os ydych yn derbyn galwadau digroeso:

 • peidiwch ag ateb y ffôn gyda'ch cyfeiriad neu rif ffôn
 • os nad ydych yn adnabod y galwr, peidiwch ag ateb cwestiynau amdanoch eich hun, waeth pa mor onest y maent yn swnio
 • os oes gennych neges llais, peidiwch â chynnwys eich enw na'ch rhif yn y neges
 • ni ddylai neges llais fyth ddweud wrth bobl eich bod allan neu i ffwrdd
 • os ydych wedi'ch rhestru mewn unrhyw gyfeirlyfrau, rhowch eich blaenlythrennau a'ch cyfenw yn hytrach na'ch enw llawn
 • peidiwch byth â dangos dicter neu ofn dros y ffôn: ceisiwch beidio â chynhyrfu a byddwch yn hyderus