Gwasanaethau i ddioddefwyr a thystion

Mae'n debygol y bydd rhywfaint o darfu ar wasanaethau i ddioddefwyr a thystion. Dylai dioddefwyr a thystion sydd eisoes yn cael cymorth gan eu darparwyr gwasanaethau lleol gysylltu â'u gwasanaeth cymorth yn y lle cyntaf. Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cyhoeddi manylion llinellau cymorth arbenigol.

Carchardai a chanolfannau cadw

Oherwydd coronafeirws chewch chi ddim ymweld â rhywun yn y carchar ar hyn o bryd.

Arhoswch gartref a defnyddiwch ffyrdd eraill i gysylltu â nhw.

Cysylltwch â’r carchar yn uniongyrchol os hoffech gael gwybod sut mae’n gweithio’n wahanol o achos y feirws.

Llysoedd a thribiwnlysoedd

Os ydych chi ar reithgor mewn treial sydd wedi dechrau, bydd yn parhau, gan ddilyn y canllawiau ar ymbellhau cymdeithasol, a bydd disgwyl i chi fod yn bresennol oni bai:

  • bod gennych chi symptomau coronafeirws, neu eich bod wedi cael diagnosis o haint coronafeirws
  • bod cyngor swyddogol y llywodraeth yn dweud bod angen ichi hunan-ynysu am eich bod yn agored i niwed/yn wynebu risg
  • bod rheswm arall pam na allwch fod yn bresennol.

Os ydych yn bodloni un neu ragor o'r meini prawf hyn ac nad ydych yn gallu ymgymryd â'ch gwasanaeth rheithgor mwyach, cysylltwch â’r llys.

Os ydych chi eisoes wedi dechrau gwasanaeth rheithgor ond heb gael eich dewis ar gyfer treial eto neu os ydych wedi cael eich dewis ar gyfer dyletswydd rheithgor, peidiwch â mynd i’r llys oni bai bod y Swyddfa Gwysio Rheithgorau Ganolog wedi cysylltu â chi (os nad ydych yn siŵr, gallwch eu ffonio ar 0300 456 1024).

Rhestr o lysoedd sy’n agored, sydd â staff ac sydd wedi’u hatal

Os ydych yn dyst, chwiliwch yma am y cyngor diweddaraf.