Mae tân gwyllt yn hwyl a dylai pawb allu eu mwynhau’n ddiogel, boed hynny mewn arddangosfa wedi’i threfnu neu yn eu gardd gefn. Yma cewch wybod am y gyfraith sy’n ymwneud â thân gwyllt yn ogystal â sut i aros yn ddiogel, a riportio’r rheini sy’n defnyddio tân gwyllt mewn modd peryglus neu fygythiol.

Tân gwyllt a’r gyfraith

Pryd gellir defnyddio tân gwyllt?

Gellir defnyddio tân gwyllt yn y DU ar unrhyw adeg rhwng 7am ac 11pm.

Yr eithriadau yw:

 • Noson tân gwyllt: 7am hyd ganol nos
 • Nos Galan, Diwali a’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd: 7am hyd 1am y diwrnod canlynol

Categorïau tân gwyllt

 • Categori un: ‘Tân gwyllt taflu lawr’ yn cynnwys clecars tân, bangyrs a popwyr parti
 • Categorïau dau a thri: ‘Tân gwyllt oedolion’ sydd ar gael mewn siopau
 • Categori pedwar: Tân gwyllt arddangos proffesiynol sydd ar gael gan gyflenwyr arbenigol

Pwy all ddefnyddio tân gwyllt?

Yn ôl Rheoliadau Tân Gwyllt 2004 a Rheoliadau Eitemau Pyrotechnegol (Diogelwch) 2015:

 • gall unrhyw un dros 18 brynu, cario neu ddefnyddio tân gwyllt categori un, dau a thri
 • gall rhywun dros 16 ond prynu, cario neu ddefnyddio tân gwyllt categori un
 • gall rhywun dros 12 brynu clecars Nadolig
 • dim ond gweithwyr proffesiynol trwyddedig all brynu, cario neu ddefnyddio tân gwyllt categori 4
 • oni bai ei fod yn rhan o ddigwyddiad trwyddedig gan weithwyr proffesiynol trwyddedig, ni ellir defnyddio tân gwyllt ar y stryd neu mewn man cyhoeddus
 • mae’n drosedd i daflu neu danio unrhyw dân gwyllt (yn cynnwys ffyn gwreichion a thân gwyllt categori 1) mewn neu i mewn i briffordd, stryd, ffordd agored neu ofod cyhoeddus


Beth yw effaith camddefnyddio tân gwyllt?

O’u defnyddio’n anghyfrifol, gall tân gwyllt achosi difrod i eiddo a gwneud niwed sylweddol i bobl ac anifeiliaid. Nid yn unig bod perygl y bydd tân gwyllt yn ffrwydro, gallant hefyd achosi risg tân difrifol.

Dyna pam mai dim ond ar eiddo preifat y gall y cyhoedd ddefnyddio tân gwyllt, megis yn eu gerddi cefn, a dim ond gweithwyr proffesiynol trwyddedig all eu defnyddio mewn mannau cyhoeddus.

Beth allwch chi ei wneud

Os yw manwerthwr lleol yn gwerthu tân gwyllt oedolion i bobl dan 18 oed, riportiwch hynny wrth eich swyddfa Safonau Masnach leol

Os yw plant yn tanio tân gwyllt yn eich ardal, ein cyngor cyntaf yw gofyn yn gwrtais iddynt roi’r gorau iddi. Mae’n bosibl nad ydynt y ymwybodol eu bod yn torri’r gyfraith. Os ydych chi’n gwybod pwy yw eu rhieni, gallwch ofyn iddynt hwy ymyrryd.

Os oes rhywun yn tanio neu’n taflu tân gwyllt mewn man cyhoeddus, gallwch riportio hyn ar-lein.