Os yw rhywun mewn perygl neu mewn perygl

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn dioddef camdriniaeth gallwch roi gwybod i ni am hyn, naill ai drwy ffonio 101 neu ar-lein. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101.

Os oes perygl i ddiogelwch rhywun ar y pryd, ffoniwch 999. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18000 neu tecstiwch ni ar 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Mae’r cynllun datgelu troseddwyr rhyw â phlant, a elwir weithiau’n ‘Gyfraith Sarah’, yn caniatáu i rieni, gofalwyr neu warcheidwaid ofyn yn ffurfiol wrth yr heddlu am wybodaeth ynglŷn â pherson sydd â chysylltiad â’u plentyn, neu blentyn sy’n agos iddynt, os ydynt yn poeni y gallai’r person beri risg.

Isod fe welwch sut i wneud cais o dan y cynllun datgelu troseddwyr rhyw â phlant. 

Er mwyn gwneud cais am wybodaeth os ydych chi'n byw yng Nghymru neu Loegr, naill ai:

  • ffoniwch 101, neu
  • ewch i’ch gorsaf heddlu leol

Rydym yn cynnal asesiadau risg ar bob cam.

Rhoddir ystyriaeth ofalus i bob cais mewn ymgynghoriad ag asiantaethau partner fel y gwneir datgeliad i’r rheini sydd yn y sefyllfa orau i amddiffyn a diogelu’r plentyn. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, ewch i Parents Protect.

Os ydych yn byw yn yr Alban

Mae cynllun datgelu troseddwyr rhyw ar waith yn yr Alban hefyd. Mae’n caniatáu i unrhyw aelod o'r cyhoedd wneud cais am wybodaeth am rywun os oes ganddyn nhw bryder am ei gysylltiad â phlentyn

Rhagor o wybodaeth am gynllun datgelu troseddwyr rhyw i’r gymuned yn yr Alban.

 

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Dewch o hyd i’ch gorsaf heddlu leol

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer