Mae eich adborth yn helpu i’n siapio. Felly, os ydych am ddweud diolch neu gwyno hoffem glywed gennych.

Gallwch gysylltu gyda ni drwy ddefnyddio’r offeryn ar-lein syml a chyflym isod.

Offeryn cyngor

Hoffwn gael iawndal am rhywbeth y mae’r heddlu wedi’i wneud

Diolch. Ysgrifennwch at:
 
Adran Safonau Proffesiynol
Heddlu Trafnidiaeth Prydain
25 Ffordd Camden
Llundain
NW1 9LN

 

Sicrhewch fod eich llythyr hawlio yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

  • eich enw llawn a'ch manylion cyswllt (gan gynnwys cyfeiriad post, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost os yw'n berthnasol)

  • eich achos heddlu neu rif adroddiad (os yw'n berthnasol) a chymaint o wybodaeth ag y gallwch ei darparu am y digwyddiad rydych chi'n hawlio mewn perthynas ag ef (dyddiad, lleoliad ac ati)

  • enw neu rif adnabod (a elwir weithiau'n warant neu rif coler) unrhyw swyddog, aelod o staff neu wirfoddolwr dan sylw

  • eich rhesymau dros hawlio iawndal a'r swm (hyd yn oed os mai amcangyfrif yn unig) rydych chi'n ei hawlioMae rhai hawliadau sifil yn cael eu llywodraethu gan reolau'r llys, y mae copi ohonynt i'w gweld yma: justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules

Byddwn yn ymchwilio i unrhyw hawliad dilys ac yn gallu datrys y mwyafrif o hawliadau heb yr angen i gychwyn achos cyfreithiol yn y llys.

Mae'r llys yn disgwyl i'r ddau barti geisio datrys anghydfodau heb gyhoeddi achos yn y llys. Os penderfynwch gyhoeddi achos yn y llys, nodwch mai'r enw cywir ar gyfer y diffynnydd mewn achos yn erbyn Heddlu Trafnidiaeth Prydain yw 'Prif Gwnstabl Heddlu Trafnidiaeth Prydain'.

Mae Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Heddlu Trafnidiaeth Prydain wedi'i hawdurdodi i dderbyn gwasanaeth ar ran Prif Gwnstabl pob achos sifil, gan gynnwys adolygiad barnwrol, hawliadau sifil a cheisiadau