Gofalu am eich eiddo

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau digwyddiadau o bigo pocedi, dwyn dyfeisiau a dwyn bagiau, a gallwch eich diogelu'ch hunan hefyd

Looking after your property

Sut mae gorchfygu pigwyr pocedi

 • Cadwch byrsiau'n ddiogel a chludwch waledi mewn poced fewnol
 • Sipiwch fagiau llaw a bagiau ysgwydd
 • Cludwch fagiau o'ch blaen â'r fflapiau yn erbyn eich corff
 • Cadwch strapiau'n fyr a rhowch fagiau o dan eich braich
 • Peidiwch ag arddangos gemwaith
 • Peidiwch â dangos eich arian - cadwch ef yn ddiogel yn eich poced

Gwyliwch fideos ynghylch triciau pigwyr pocedi.

Gwarchodwch eich dyfeisiau

 • Gosodwch raglen tracio ar eich ffôn clyfar, a allai helpu i olrhain eich dyfais os caiff ei dwyn
 • Cadwch yn effro ac yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd o'ch cwmpas wrth ddefnyddio'ch ffôn yn gyhoeddus
 • Cofrestrwch eich beic ar https://www.bikeregister.com/  a'ch ffôn a dyfeisiau trydanol eraill ar https://www.immobilise.com/
 • Cadwch gofnod o'r rhif cyfeirio unigryw (IMEI) ar eich ffôn symudol. I gael hwn, ffoniwch *#06#
 • Defnyddiwch glo diogeledd neu rif PIN eich ffôn bob amser
 • Defnyddiwch farciwr uwchfioled ar gyfer eiddo i ysgrifennu'ch cod post a rhif tŷ ar eiddo gwerthfawr
 • Yswiriwch eich eiddo a chadwch fanylion yr yswiriant wrth law

Helpwch i'ch diogelu'ch hunan - dysgwch driciau lladron ffonau

Cadwch eich bagiau'n ddiogel

 • Ceisiwch gadw bagiau gerllaw lle gallwch eu gweld a gwiriwch eich bagiau'n rheolaidd
 • Peidiwch â gadael eitemau gwerthfawr ar eu pen eu hunain ar drên pan fyddwch yn mynd i'r toiled neu'r cerbyd bwffe
 • Os ydych yn bwriadu cysgu ar drên, peidiwch â gadael eitemau gwerthfawr yn y golwg ar y bwrdd neu'r sedd nesaf atoch. Cadwch hwy'n gudd
 • Gwnewch yn siŵr bod unrhyw fagiau a roddir ar y llawr wedi'u lleoli o'ch blaen fel y byddwch yn gallu sylwi os bydd y bagiau'n cael eu symud

Dysgwch dactegau lladron bagiau a helpwch i ddiogelu'ch eitemau gwerthfawr

Os byddwch yn dioddef trosedd

Rydym yma i'ch helpu. Gwyddom pa mor ofidus yw dioddef unrhyw drosedd, a byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i ddal y troseddwr.

I roi gwybod am drosedd, gallwch ein ffonio ar 0800 40 50 40 neu ddweud wrth swyddog heddlu neu aelod o staff yr orsaf ar unwaith. Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob tro.

Os ydych wedi dioddef lladrad, ceisiwch gofio cymaint o wybodaeth ynghylch y troseddwr ag y gallwch a chadwch pa dystiolaeth bynnag sydd ar gael.

Os byddwch yn dyst i drosedd, dylech ein hysbysu am hynny trwy ffonio 0800 40 50 40, dweud wrth swyddog heddlu neu gysylltu â staff trafnidiaeth cyn gynted ag y gallwch.

Eiddo coll

Os ydych wedi colli'ch eiddo ar drên neu mewn gorsaf, rhowch wybod am hynny ar unwaith i aelod o staff trafnidiaeth a fydd yn eich cysylltu â'r swyddfa eiddo coll perthnasol. Mae'n drosedd rhoi gwybod bod rhywbeth wedi'i ddwyn os ydych wedi'i golli mewn gwirionedd.

 

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999