Diogelwch Personol

Y rheilffyrdd yw'r ffordd fwyaf diogel o deithio ym Mhrydain. Rydym yn dymuno eich helpu i baratoi at eich taith a'ch grymuso i gadw'n ddiogel tra'ch bod yn teithio

Personal safety

Byddwch yn barod

 • Cynlluniwch eich taith cyn ichi deithio
 • Gwnewch yn siŵr bod rhywun yn gwybod pryd ac i ble byddwch yn teithio. Ewch â ffôn symudol rhag ofn bydd angen ichi gysylltu â hwy
 • Os yw eich gallu i symud yn gyfyngedig, sicrhewch o flaen llaw y gall pob gorsaf ddarparu'r mynediad sydd arnoch ei angen ichi
 • Pan ydych yn teithio mewn grŵp, trefnwch fan cyfarfod rhag ofn eich bod yn cael eich gwahanu a rhowch yr un rhif cyswllt i bawb

Cadwch yn ymwybodol

 • Byddwch yn ymwybodol o'r hyn sydd o'ch cwmpas a cheisiwch ymddangos yn hyderus ynghylch ble rydych yn mynd
 • Osgowch lefydd â goleuadau gwael a cheisiwch aros o fewn golwg camerâu CCTV neu'n agos at bobl eraill
 • Osgowch wrando ar stereos personol, oherwydd gallant eich atal rhag bod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd o'ch cwmpas
 • Cadwch eich eiddo eich hunan yn agos atoch a sicrhewch y cedwir eitemau gwerthfawr o'r golwg
 • Rhowch wybod am fagiau neu becynnau heb neb i ofalu amdanynt ar unwaith

Ar y trên

 • Pan fyddwch yn mynd ar y trên, dewiswch gerbyd lle byddwch yn teimlo'n gysurus
 • Gwarchodwch eich preifatrwydd. Gallai rhoi manylion personol ar ffôn symudol neu eu harddangos ar label bagiau, dogfen neu liniadur ddenu sylw lladron
 • Sylwch ble lleolir y larwm argyfwng rhag ofn bod angen ichi ei ddefnyddio.

Alcohol

Rydym yn cynghori eich bod yn yfed yn gymhedrol yn unig os oes rhaid ichi deithio, gan ei fod yn anos bod yn ymwybodol o'r hyn sydd o'ch cwmpas tra'ch bod wedi meddwi ac mae'n fwy tebygol y byddwch dioddef trosedd.

Mae bod yn feddw ar drên yn drosedd, a gellid rhoi Hysbysiad Cosb am Anhrefn (PND) ichi os credwn eich bod wedi meddwi neu eich bod wedi cyflawni trosedd sy'n gysylltiedig ag alcohol.

Hefyd, gellid gwrthod caniatâd i deithio ichi os byddwch wedi meddwi.

Diogelwch y maes parcio

 • Os byddwch rhywun yn cwrdd â chi yn yr orsaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod ble byddant yn aros. Mae gan rai gorsafoedd nifer o allanfeydd a meysydd parcio
 • Ceisiwch ddewis lle parcio yn agos at allanfa os byddwch yn dychwelyd yn y tywyllwch
 • Cyn gadael eich cerbyd, sicrhewch ei fod wedi'i gloi'n ddiogel a bod eich holl eiddo personol wedi'u cloi o'r golwg
 • Os byddwch yn cymryd tacsi o'r orsaf, defnyddiwch gwmnïau tacsi neu finicab dibynadwy yn unig

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999