Dioddefwyr troseddau

Os byddwch yn dioddef trosedd, rydym ar gael i'ch helpu. Ar ôl ichi roi gwybod inni amdani, byddwn yn dal i roi gwybodaeth ichi am bob cam o'n hymchwiliad ac yn eich cynorthwyo i gysylltu â gwasanaethau cymorth

Victims of crime

Ein haddewid i ddioddefwyr troseddau

  • Byddwn yn sicrhau bod yr holl ddioddefwyr troseddau (gan gynnwys y rhai hynny sy'n hyglwyf ac/neu sy'n cael eu bygwth) yn cael y gofal a'r cymorth gorau
  • Byddwn yn rhoi taflen Dioddefwyr Troseddau ichi sy'n rhoi gwybod ichi am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl
  • Tra byddwn yn ymchwilio i'r drosedd rydych wedi rhoi gwybod amdani, byddwn yn dal i roi gwybodaeth ichi am ein cynnydd bob cam o'r ffordd
  • Byddwn yn rhoi gwybod ichi am unrhyw ddatblygiadau yn eich achos cyn gynted ag y gallwn, yn unol â'r amserlenni a nodir yn y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau
  • Os bydd unrhyw newidiadau i'ch achos, neu os penderfynwn roi'r gorau i ymchwilio iddo'n weithredol, byddwn yn rhoi esboniad llawn ichi ynghylch sut byddwn wedi gwneud ein penderfyniad
  • Byddwn yn eich cynorthwyo i gysylltu â sefydliadau cymorth a all roi gofal arbenigol ichi
  • Byddwn yn adolygu sut rydym yn gofalu am ddioddefwyr troseddau'n rheolaidd er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'r Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau
  • Os bydd gennym ddigon o dystiolaeth i gyhuddo'r sawl a ddrwgdybir, byddwn yn eich cysylltu â'r Uned Gofal Tystion a fydd yn gofalu amdanoch hyd at derfyn yr achos

Gellir gweld manylion llawn y canllawiau rydym yn eu dilyn yn y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau sydd ar gael.

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999