‘Gweld. Dweud. Datrys.’ Sut allwch chi gadw'r rheilffyrdd yn ddiogel.

Rydym ni'n gofyn i bobl sy'n defnyddio gorsafoedd trenau i sicrhau eu bod hwy a phobl eraill yn ddiogel trwy riportio eitemau neu weithgarwch anghyffredin ar y rheilffyrdd.

See it say it sorted

Mae gennym ni oll gyfraniad i'w wneud i gadw'r rhwydwaith rheilffyrdd yn ddiogel, ac rydym ni'n dibynnu arnoch chi i fod yn llygaid ac yn glustiau i ni.

Gweld.

Byddwch yn wyliadwrus am unrhyw beth sy'n edrych yn anarferol neu'n anghyffredin mewn gorsafoedd. Gallai hynny gynnwys:

  • Rhywun yn rhywle na ddylai fod, e.e. yn ceisio mynd trwy ddrws ag arwydd ‘dim mynediad' arno
  • Bag wedi ei adael
  • Rhywun yn gwirio trefniadau diogelwch, e.e. ffilmio camerâu cylch cyfyng mewn gorsaf
  • Rhywun yn osgoi staff y rheilffyrdd a swyddogion yr heddlu
  • Rhywun a allai fod yn cuddio rhywbeth o dan ei ddillad.

Dweud.

Os byddwch chi'n gweld rhywbeth sy'n ymddangos yn anarferol, rhowch wybod i ni. Gadewch i ni benderfynu a yw'r hyn welsoch chi neu beth wyddoch chi yn bwysig.

Dylech chi hysbysu aelod o staff y rheilffyrdd neu un o swyddogion yr heddlu am beth rydych chi wedi'i weld. Gallwch chi hefyd ein ffonio ni ar 0800 40 50 40, neu ein tecstio ni ar 61016.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob tro.

Datrys

Fe wnawn ni wirio unrhyw wybodaeth a roddwch i ni yn drylwyr. Bob dydd, byddwn yn cael adroddiadau am ymddygiad amheus neu weithgarwch anghyffredin gan y cyhoedd, a byddwn yn trin eich gwybodaeth yn ddifrifol.

Yn 2014, fe wnaeth gwybodaeth am gawsom ni gan deithiwr gwyliadwrus arwain at arestio dyn o dan y Ddeddf Terfysgaeth.

Fe wnaeth dynes ein hysbysu am ddyn ar drên o Poole i Waterloo yn Ionawr 2014 oedd yn gwylio fideos o fflerau yn cael eu taflu mewn gemau pêl-droed a dogfennau ar ei liniadur oedd yn ymddangos eu bod yn ymwneud â chynhyrchu bomiau. Fe wnaeth hi ddefnyddio ei ffôn i dynnu lluniau a hysbysu BTP.

Yn dilyn hynny, cynhaliwyd ymchwiliad, ac arestiwyd dyn a ddrwgdybid ym Maes Awyr Stansted ym Mai 2014 pan oedd ar fin byrddio awyren. Cafodd ei arestio ar amheuaeth o gyflawni trosedd dan Ddeddf Terfysgaeth 2000.

Canfuwyd fod gan y myfyriwr 22 mlwydd oed gyhoeddiad gwaharddedig a blwch o fflerau cyfyngder morwrol yn ei feddiant, ac roedd yr eitemau hyn yn ei fagiau yng nghrombil yr awyren yr oedd ar fin ei byrddio.

Yn ddiweddarach, pleidiodd yn euog i'r troseddau o fynd â fflerau ar jet teithwyr a meddu ar lawlyfr i derfysgwyr. Cafodd ddedfryd o 18 mis o garchar, wedi'i gohirio am ddwy flynedd.

Beth wnewch chi weld a chlywed

Cychwynnwyd codi posteri mewn gorsafoedd trenau o bwys yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ar 1 Tachwedd 2016. Gwneir cyhoeddiadau diweddaredig ynghylch diogelwch mewn gorsafoedd hefyd.

Cynlluniwyd yr ymgyrch gan y llywodraeth, y rheilffyrdd a'r diwydiant trenau, a chaiff ei chyflwyno yng ngweddill y rhwydwaith rheilffyrdd yn 2016/17.

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999

What's going on in your area?

Map

Want to find out what we’re doing to ensure safe travel on the rail network? Use our interactive map and search tools to find information local to you

Find out more ›

Media

Map

Information for journalists, lorem ipsum dolor sit amet. Ut enim ad minim venium quis nostrud commodo.

Find out more ›