Cwynion Cyffredinol

Os oes gennych gŵyn cyffredinol ynghylch sut rydym yn cael ein rhedeg, llenwch y ffurflen ar gyfer cwynion cyffredinol. Fel arall, ewch at ein tudalen ar gyfer cwynion yn erbyn unigolion os ydych yn dymuno cwyno am ymddygiad un o'n swyddogion neu staff

General complaints

Hoffem glywed gennych os oes gennych:

  • Broblem â'n polisïau plismona gweithredol (lle nad oes problem ynghylch ymddygiad)
  • Problem â'n penderfyniadau sefydliadol
  • Cŵyn ynghylch safonau plismona cyffredinol o fewn y Llu
  • Problem â phenderfyniadau rheoli gweithredol (lle nad oes problem ynghylch ymddygiad) 

Os yw'n well gennych gysylltu â ni mewn ysgrifen, cynhwyswch y broblem gyffredinol yr hoffech wneud y cŵyn yn ei chylch a'i hanfon gyda'ch enw a manylion cyswllt at:

Yr Adran Safonau Proffesiynol,
Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
25 Camden Road
Llundain NW1 9LN

Fel arall ffoniwch 0207 830 8828 i gael rhagor o wybodaeth.

Trafod eich cŵyn

Mae'r Prif Gwnstabl ac Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn gyfrifol am ddelio â chwynion ynghylch cyfeiriad a rheolaeth y Llu.

Bydd yr holl gwynion yn cael eu cofnodi a'u hanfon at y prif swyddog neu unigolyn arall yn gweithredu ar ei ran.

Byddwn yn anfon llythyr ffurfiol at yr achwynydd yn esbnonio'r penderfyniad a wnawn o ganlyniad i'n hymchwiliad i'r broblem a godwyd.

Mae'n bosibl y byddwn yn eich gwahodd i gyfarfod fel gallwn roi esboniad llawn o'r penderfyniad ichi.

Ni allwn drosglwyddo gwybodaeth sensitif i'r achwynydd.

Amseriadau ar gyfer cwynion

Byddwn yn trafod cwynion o fewn 28 diwrnod o'u derbyn. Os bydd angen inni adolygu un o'n polisïau o ganlyniad i'r gŵyn, yna gallai hyn effeithio ar yr amser a gymerir i ymateb.

Byddwn yn dal i ddarparu gwybodaeth ichi drwy gydol y broses a rhoi gwybod ichi ynghylch unrhyw ddatblygiadau yn yr ymchwiliad.

Gwybodaeth ynghylch cwynion

Caiff ein perfformiad ei fonitro'n barhaus gan Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTPA). Pedair gwaith y flwyddyn, byddwn yn rhoi gwybodaeth i BTPA ynghylch y cwynion bydden yn eu cael er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau'n cael eu gwella ble bo angen.

 

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999