Cwynion ynghylch unigolion

Os ydych yn dymuno cwyno ynghylch ymddygiad swyddog heddlu unigol neu aelod o staff Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, llenwch y ffurflen ar gyfer cwynion ynghylch unigolion Fel arall, trowch at ein tudalen ar gyfer cwynion cyffredinol os oes gennych broblem ynghylch y ffordd rydym yn plismona'n strategol

Complaints about individuals

Hoffem glywed gennych os:

 • Chi oedd y sawl a oedd yn gysylltiedig yn uniongyrchol â digwyddiad
 • Buoch yn dyst i ddigwyddiad
 • Cawsoch eich effeithio'n niweidiol gan ddigwyddiad
 • Rydych yn cynrychioli unigolyn a oedd yn gysylltiedig yn uniongyrchol â digwyddiad (cyhyd â bod gennych ganiatâd ysgrifenedig)

Os yw'n well gennych gysylltu â ni mewn ysgrifen nodwch yr wybodaeth ddilynol ynghyd â'ch enw a manylion cyswllt:

 • Beth ddigwyddodd
 • Pryd ddigwyddodd hynny
 • Ble ddigwyddodd hynny
 • Pwy oedd yn gysylltiedig
 • Beth a ddywedwyd neu a wnaed
 • A oedd tystion a sut gellir cysylltu â hwy
 • Manylion ynghylch unnrhyw niwed neu anaf

Anfonwch at:

Yr Adran Safonau Proffesiynol,
Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig,
25 Camden Road,
Llundain
NW1 9LN

Fel arall ffoniwch 0207 830 8828 i gael rhagor o wybodaeth.

Trafod eich cŵyn

Mae gennym ymagwedd agored a gonest tuag at blismona'r rheilffyrdd ac rydym yn ymdrechu i gynnal y safonau proffesiynol uchaf.

Cymerir pob cŵyn yn ddifrifol iawn. Bydd ein Hadran Safonau Proffesiynol (PSD) yn ymchwilio i gwynion yn drwyadl, effeithlon a diduedd.

O dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu 2002, os bydd aelod o'r cyhoedd yn cwyno am unigolyn yn ein Llu, bydd rhaid inni ymateb i gwynion gan ddilyn canllawiau caeth.

Bydd PSD yn neilltuo pob cŵyn gan y cyhoedd i swyddog ymchwilio, neu, mewn achosion llai difrifol, bydd yn atgyfeirio'r mater i ardal weithredol yr heddlu lleol iddynt ddelio ag ef. Mewn rhai achosion atgyfeirir y mater i Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) a allai benderfynu ymchwilio iddo eu hunain.

Bydd ymchwilwyr yn cyflwyno adroddiad yn cynnwys argymhellion i'r pennaeth ymchwiliadau o fewn PSD a gwneir penderfyniad yng ngoleuni'r argymhellion hyn. Mewn achosion troseddol bydd PSD yn atgyfeirio'r achos at Wasanaeth Erlyn y Goron, neu yn yr Alban, at y Procuradur Ffisgal.

Goruchwylir PSD gan sefydliadau allanol er mwyn sicrhau y cynhelir y safonau uchaf. Y rhain yw: Pwyllgor Safonau Proffesiynol Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, IPCC, Y Comisiynydd Ymchwilio ac Arolygu'r Heddlu (PIRC) ac Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi.

Hefyd gallwch gofrestru'ch cŵyn yn uniongyrchol ag IPCC neu Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

 

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999