Prif gwnstabl

Mae Prif Gwnstabl Paul Crowther yn eich croesawu i'n gwefan.

 Paul Crowther

Croeso i Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Mae'r rheilffyrdd yn amgylchedd â lefel isel o droseddu sy'n darparu dull diogel o deithio, ond gwyddom nad fydd yn teimlo felly ar brydiau. Ein nod yw cadw teithwyr a staff y rheilffyrdd yn ddiogel - a gwneud iddynt deimlo'n ddiogel.

Rydym yn gweithio'n agos â gweithredwyr y rheilffyrdd er mwyn helpu diogelu teithwyr a staff y rheilffyrdd a sicrhau bod cyn lleied â bo modd o drosedd ac anhrefn yn digwydd o fewn system y rheilffyrdd.

Os bydd arnoch ein hangen mewn argyfwng, mae gan staff y rheilffyrdd gysylltiadau uniongyrchol â'n hystafelloedd rheoli ac oddi yno gallwn ymateb yn syth. Hefyd gallwch ffonio 999. Rydym yn gweithio gydag heddluoedd lleol, felly os byddant yn agosach byddwn yn gofyn iddynt fynychu, gan sicrhau eich bod yn cael help cyn gynted â phosibl.

"Gallwn ni oll chwarae rhan wrth gadw system y rheilffyrdd yn ddiogel"

Hefyd mae gennym rif ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys. Mae'n rhif Rhadffôn - 0800 405040 – er efallai y codir tâl arnoch os defnyddiwch ffôn symudol. Hefyd gallwch ein tecstio ar 61016 os na allwch ffonio.

Gallwn ni oll chwarae rhan wrth gadw system y rheilffyrdd yn ddiogel. Os ydych yn deithiwr neu'n aelod o staff rheilffyrdd, mae'ch cyfraniad yn allweddol. Rydym yn croesawu'ch help ynghylch rhoi gwybod am droseddau, darparu gwybodaeth a chefnogi ein gweithgareddau.

Rwyf yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd i'r wybodaeth a geisiwch ar ein gwefan. Gallwch ddysgu beth mae'ch tîm plismona lleol wrthi'n ei wneud, darllen ein Cynllun Plismona diweddaraf, edrych ar ystadegau troseddau yn eich ardal a darllen am sut rydym yn mynd i'r afael â'r problemau rydym yn eu hwynebu.

Hefyd gallwch gyrchu ystod o wasanaethau ar-lein, lawrlwytho gwybodaeth a dod o hyd i bwyntiau cyswllt ar draws y sefydliad.

Diolch am eich diddordeb yn BTP a mwynhewch daith ddiogel.

Prif Gwnstabl Paul Crowther 

Dilynwch y Prif Gwnstabl ar Twitter: @BTPChief

   

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999