Ein gweledigaeth, cenhadaeth a'n gwerthoedd

Ein nod yw eich cadw'n ddiogel ar eich taith a sicrhau eich bod yn teimlo'n ddiogel. Bydd ein staff a swyddogion yn dilyn ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n gwerthoedd fel y gallwn ddarparu'r  gwasanaeth gorau posibl

Our vision, mission and values

Ein gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid yn y diwydiant i ddarparu system drafnidiaeth sy'n saff, diogel, dibynadwy ac sy'n ehangu.

Ein cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw diogelu a gwasanaethu amgylchedd y rheilffyrdd a'i gymuned, gan sicrhau fod lefelau amhariad, troseddu ac ofn troseddu cyn ised â phosibl.

Ein gwerthoedd

  • Canolbwyntio ar gwsmeriaid: Bod yn ymatebol i anghenion a galwadau ein rhanddeiliaid ac ymrwymo i ddarparu'r lefelau gorau oll o wasanaeth.
  • Uniondeb a pharch: Gweithredu â gonestrwydd a dilysrwydd, gan arddangos parch a dealltwriaeth.
  • Synnwyr cyffredin: Mabwysiadu ymagwedd synhwyrol ac ymarferol a herio biwrocratiaeth.
  • Ymddiriedaeth a hyder: Hyrwyddo hyder yn BTP a'r Gwasanaeth Heddlu, gan ddarparu safon ddibynadwy a chyson o wasanaeth.
  • Penderfyniad: Ymdrechu drwy'r amser i gyflawni'r canlyniadau gorau ar gyfer y rheilffyrdd, a'r cyhoedd a BTP.
  • Proffesiynoldeb: Darparu gwasanaeth clyfar, medrus a chyson bob tro, gan gynrychioli BTP yn y golau gorau.
  • Balchder: Ymfalchïo mewn gweithio i BTP a gwasanaethu'r gymuned.

Amcanion cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrywmo i ymgorffori cyfrifoldebau ynghylch Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol ym mhob rhan o'r sefydliad; cysoni ein gweithgareddau ag amcanion a thargedau gweithredol yn ogystal â sicrhau eu bod yn ein cynorthwyo i ddiwallu ein galwadau busnes. I ddysgu rhagor, lawrlwythwch gopi o'n hamcanion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2014-19.

Mae gennym rwymedigaeth o dan Ddyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (Adran 149 Deddf Cydraddoldeb 2010) i gyhoeddi data blynyddol sy'n arddangos ein sylw dyledus i:

  • Gael gwared ar wahaniaethu, aflonyddwch ac erledigaeth anghyfreithlon ac ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf.
  • Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rhai nad ydynt.
  • Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rhai nad ydynt.

Ategir y Ddyletswydd Cydraddoldeb hon gan Ddyletswyddau Penodol sy'n mynnu bod cyrff cyhoeddus yn cyhoeddi gwybodaeth berthnasol a chymesur i arddangos ei fod yn cydymffurfio â'r Ddyletswydd Cydraddoldeb.

Lawrlwythwch yr AdroddiadBlynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer 2013 – 2014.

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999