Ein strategaeth a'n cynlluniau

Er mwyn sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r cyhoedd, rydym yn gweithio o fewn y cynllun strategol a'r cynllun plismona blynyddol i'n helpu i gyflawni ein hamcanion

Our Strategy and Plans

Cynlluniau strategol

Mae ein Cynllun Strategol yn cyflwyno'r hyn rydym yn bwriadu ei gyflawni a'i ddarparu dros gyfnod o dair blynedd. Bydd y cynllun cyfredol, sy'n rhedeg o 2013 i 2019, yn golygu ein bod yn:

  • Helpu i gadw'r systemau trafnidiaeth rheilffyrdd yn rhedeg
  • Helpu i wneud y rheilffyrdd yn saffach a diogelach
  • Darparu gwerth am arian trwy welliant parhaus
  • Hyrwyddo hyder i ddefnyddio'r rheilffyrdd

Lawrlwythwch Gynllun Strategol 2013-2019 (Fformat PDF).

Cynlluniau plismona

Yn ogystal â'n Cynllun Strategol, byddwn hefyd yn cyhoeddi ein Cynlluniau Plismona bob blwyddyn.

Lawrlwythwch Gynllun Plismona 2015/16 (Fformat PDF).

Mae ein Cynlluniau Plismona blynyddol yn amlinellu sut byddwn yn cyflawni ein nodau strategol, dros y 12 mis nesaf yn benodol, ac yn manylu ar dargedau y caiff ein llwyddiant ei fesur mewn cymhariaeth â hwy. Maent yn cwmpasu amcanion lleol a chenedlaethol fel ei gilydd, gan sicrhau ein bod yn cadw cydbwysedd cywir rhwng anghenion lleol a chenedlaethol.

Archif

Cynlluniau Plismona Cenedlaethol ac Ardal 2014-15 (Fformat PDF).

Rhagor o wybodaeth

Y Cynlluniau Strategol a Phlismona yw'r blociau adeiladu a ddefnyddiwn fel sail i berfformiad ac i ymdrechu i sicrhau llwyddiant. Pa weithgaredd bynnag bydd ein swyddogion a'n staff yn ymwneud ag ef, dylai fod yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag un o'n nodau strategol neu amcanion y Cynllun Plismona.

 

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999