Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Mae Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTPA) yn gorff annibynnol sy'n goruchwylio'r gwaith rydym yn ei wneud ac yn ein dal yn atebol ar ran cymuned y rheilffyrdd.

British Transport Police Authority

Sefydlwyd yr Awdurdod yn 2004, ac mae'n Awdurdod sicrhau ein bod yn parhau'n effeithlon ac yn effeithiol. Mae'n gweithio gyda gweithredwyr trenau, staff a'u teithwyr er mwyn sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau posibl.

Penodiadau

Bydd BTPA yn penodi ein Prif Gwnstabl ac uwch-staff eraill, ac yn trafod unrhyw gwynion a allai godi yn eu herbyn.

Er nad yw'n penodi unrhyw swyddogion eraill neu aelodau eraill o staff, ystyrir mai BTPA yw eu cyflogwr.

Pennu ein cyllideb 

Fe'n hariennir gan y cwmnïau sy'n gweithredu trenau. Bydd yr Awdurdod yn negodi taliadau gan y cwmnïau hyn ac yna bydd yn pennu ein cyllideb.

Mae BTPA yn sicrhau bod gweithredwyr trenau, eu staff a theithwyr yn cael y gwerth gorau gan Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

Penderfynu ein targedau

Yr Awdurdod sy'n cyflwyno'r cyfeiriad y byddwn yn ei gymryd. Bydd yn penderfynu ein blaenoriaethau plismona ac yn gosod targedau fel y gellir mesur ein perfformiad.

Bydd BTPA yn cyhoeddi'r amcanion hyn, ei gyfeiriad strategol a sut rydym wedi perfformio mewn nifer o gyhoeddiadau:

I gael rhagor o wybodaeth trowch at wefan BTPA

 

 

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999