Crime consultation

As part of a review of our criminal investigations business area, in autumn 2016, we asked for your views to help shape our future.

Crime consultation results

We asked how we can best organise and use our police officers and police staff to protect the public, deliver a quality service for victims and witnesses of crime and bring offenders to justice, within the budgetary constraints we have.

You can see the consultation document here (PDF)

Seventy-three people responded to our online questionnaire and six other people contacted us directly to provide their responses. Thank you to everyone who took the time to give us their views.

In the document below, you can see the main themes highlighted in the consultation responses we received and answers to some of the questions we were asked. It also outlines what will happen next in the Crime Review process.

Crime consultation results

Public consultation response report (PDF)

Welsh consultation

Ymgynghoriad ynghych troseddu – y canlyniadau

Fel rhan o adolygiad o'n maes busnes ymchwiliadau troseddol 2016, fe wnaethom ofyn ichi am eich safbwyntiau er mwyn helpu i lunio ein dyfodol.

Fe wnaethom ofyn sut gallwn drefnu a defnyddio ein swyddogion heddlu a staff heddlu orau i ddiogelu'r cyhoedd, darparu gwasanaeth o ansawdd i ddioddefwyr a thystion troseddau a dod â throseddwyr o flaen eu gwell, o fewn y cyfyngiadau cyllidebol sydd gennym.

Gallwch weld dogfen yr ymgynghoriad yma (PDF)

Fe wnaeth saith deg tri o bobl ymateb i'n holiadur ar-lein ac fe wnaeth chwe unigolyn arall gysylltu â ni'n uniongyrchol i roi eu hymatebion. Diolch i bawb a dreuliodd amser yn rhoi eu hymatebion.

Yn y ddogfen isod, gallwch weld y prif themâu a amlygwyd yn yr ymatebion a dderbyniwyd gennym yn yr ymgynghoriad, atebion i rai o'r cwestiynau a ofynnwyd inni, a'r holl ymatebion a dderbyniwyd gennym. Hefyd mae'n amlinellu beth fydd yn digwydd nesaf yn y broses Adolygiad o Droseddu.

Crime consultation results - Welsh

Ymgynghoriad ynghych troseddu – y canlyniadau (PDF)